Human Resource

Time Management (TM)

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน
 
เวลาเป็นของที่เราทุกคนได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเราทุกคนได้รับมาเท่า ๆ กันเมื่อเกิดขึ้นมาบนโลกในนี้นั่นคือ 24 ชั่วโมงต่อวัน เวลาเป็นสิ่งซื่อตรง เดินหน้าไปอย่างไปหยุดหย่อน และไม่เคยรอใคร
 
คำถามคือ เราจะเป็นผู้ควบคุมเวลา หรือจะให้เวลาคอยควบคุมเรา ดังนั้นหลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดระบบเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดสิ่งที่ทำให้สูญเสียเวลา และสร้างเวลาเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจที่เผชิญอยู่ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เรียนรู้หลักการจัดความสำคัญของงาน เทคนิคในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ และเครื่องมือด้านเทคนิคการบริหารเวลา ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 
 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
 • มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • รู้แนวทางในการขจัดหรือลดสิ่งที่ทำให้เสียเวลา
 • เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ บุคลากร และการควบคุมตนเองเพื่อการบริหารเวลา
 • รู้จักจัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของงาน
 
โปรแกรมและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 • กิจกรรม เรียนรู้ก่อนการเรียนรู้
 • แบบทดสอบการบริหารเวลา
 • ข้อคิด ความสำคัญของการบริหารเวลา
 • การวางแผนเรื่องเวลาเมื่อได้รับงาน
 • การแยกย่อยกิจกรรม และคาดการณ์เวลา
 • การจัดทำผังภาพรวมงานในความรับผิดชอบ
 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้การบริหารเวลา เพื่อลดการสูญเสียเวลา และได้เวลากลับมา
 • การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          9,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

08 Dec 2021
14 Jan 2022
05 Apr 2022
29 Jul 2022
22 Nov 2022