CompTIA Network+

CompTIA Network+

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ณ ตอนนี้ ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด ไม่เว้นแม้กระทั่ง ‘เทคโนโลยีเครือข่าย’ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นส่วนสำคัญในแทบทุกองค์กรไปแล้ว

ส่งผลให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย (Network) มีอัตราสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน โดยจำเป็นจะต้องมี Skills ในด้านการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบปรับปรุง พัฒนาระบบ Network ขององค์กร รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  CompTIA Network+
  
อบรมเป็นภาษาไทยพร้อมรวมสอบ
1-5 Nov 2021 35,000


CompTIA Network+ คือ “ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพสากลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” เพื่อยืนยันว่าผู้ที่ได้รับการรับรอง

 • มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายที่ปลอดภัย
 • สามารถกำหนดค่า / บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่ายโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสม
 • ทราบถึงรูปแบบการทำงานของ Protocol ต่าง ๆ และให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน จากการวิเคราะห์ Traffic ของระบบเครือข่ายในองค์กรได้

เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในด้าน Network ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น System Manager, Network Manager, Network Admin, Network Technician, Help Desk Technician

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้
 

 • การกำหนดค่า TCP/IP ในเครื่องลูกข่ายตามผังแม่แบบหรือเครือข่ายที่ออกแบบไว้
 • รูปแบบการทำงานของ IPV4 & IPV6 ขั้นตอนและวิธีการส่งข้อมูล
 • การออกแบบระบบ & วิธีการเดินสาย LAN อย่างถูกต้อง
 • การติดตั้ง Hardware & การกำหนดค่าและการติดตั้ง Network
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย TCP/IP & OSI model
 • ปัญหาของระบบเครือข่ายและการป้องกัน (ปัญหาด้านการเชื่อมต่อ/ปัญหาด้าน Hardware)
 • การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

CompTIA Network+ คือ Cert. ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าและความสำเร็จในสายงาน Network พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่มีความซับซ้อน ให้มีความเชี่ยวชาญ & มีมาตรฐาน พร้อมรับมือกับ “ระบบเครือข่ายในอนาคต” ที่อาจเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ  

 

 
   เสียงตอบรับจากผู้เรียน

 • อาจารย์สอนดี อธิบายเข้าใจง่าย - Jeerawat W. 
 • ผู้สอนสอนให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้เป็นอย่างดี - Vipaphorn C. 
 • วิทยากรอธิบายเข้าใจง่าย - Ganpong T.
 • เรียนคลาส CompTIA Network+ เดิมทำงานด้าน Network อยู่แล้ว แต่ได้พี้นฐานการทำงานด้าน Network เพิ่มมากขึ้นจากบางส่วนที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้เพิ่มเติมมากขึ้นครับ และนำมาใช้กับการทำงานได้อย่างดี มากขึ้นครับ - Bun E.. 
 • อาจารย์สอนเข้าใจ พูดให้เข้าใจง่าย ใจดี พูดคุยเป็นกันเอง สอนเนื้อหาครอบคลุม - Patcha L. . 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE