Performance Appraisal

Performance Appraisal

Performance Appraisal (PA) | ซื้อ 1 แถม 1 
โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)


เราจะทำการประเมินผลงานประจำปีไปทำไม แล้วองค์กรของเราจะได้อะไรจากพิธีกรรมซ้ำซากเหล่านี้??

การประเมินผลงาน อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว ก็คือ กระบวนการพิจารณาผลการทำงานของพนักงานภายในระยะเวลาหนึ่งตามที่ได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบการทำงานของพนักงานแต่ละคนกับมาตรฐานที่องค์กรตั้งเอาไว้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ในส่วนคำนิยามก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ แต่สิ่งที่แตกต่างและเป็นข้อควรเป็นข้อพิจารณาหลักของการประเมินผลงานก็คือ “วัตถุประสงค์” ซึ่งสิ่งนี้เอง จะเป็นปัจจัยหลักซึ่งเป็นตัวกำหนดแนวคิด กระบวนการ รวมถึงวิธีการการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้ประโยชน์ต่อไปในภายหลัง

และด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์อันแตกต่างกันนี้เอง ในองค์กรที่มองในแง่ว่า การประเมินผลงานเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการให้โบนัส ขึ้นเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่ง (ซึ่งก็ไม่ใช่แนวคิดที่ผิด แต่เป็นการมองแค่ด้านเดียว) เพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลมากนัก

สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การประเมินแบบขาดความเอาใจใส่ ประเมินทุกคนให้ดีเท่าเทียมกัน เพราะไม่อยากทำร้ายน้ำใจใคร หรือแม้แต่การประเมินแบบใช้อคติ ซึ่งเหล่านี้ทำให้การประเมินไม่สามารถชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างแท้จริง จึงทำให้หลายคนมองว่าการประเมินเป็นเรื่องเสียเวลาและน่าเบื่อ

แต่หากเราหันมามองวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงานประจำปีเสียใหม่ โดยการให้ความสำคัญ มีกระบวนการจัดทำ และแบบแผนที่เหมาะสม สิ่งนี้ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคนทั้งองค์กรได้อย่างง่ายดาย

เพราะการประเมินผลงานที่ดี จะทำให้พนักงานทราบถึงสิ่งที่องค์กรคาดหวังต่อตนเองอย่างชัดเจน ช่วยกระตุ้นพนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน มองเห็นจุดเด่น-จุดด้อยในการทำงานของตนเอง รวมทั้งทราบทักษะบางอย่างที่พนักงานอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มศักยภาพในการทำงาน ซึ่งจะเกิดผลดีทั้งต่อพนักงานและองค์กรในภาพรวม

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Performance Appraisal (PA)
  
ลงทะเบียนด่วนเพื่อรับสิทธิ์ ซื้อ 1 แถม 1 (จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 10 ท่านแรก)
22 Nov 2021 5,500
(List price 9,500)


หลักสูตร Performance Appraisal อบรมเพียง 1 วัน ประกอบไปด้วยภาคบรรยาย การฝึกทำ Workshop และการยกตัวอย่างจาก Case study

เพื่อช่วยให้ผู้เรียน...

 • เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและแนวทางในการประเมินผลงานที่ถูกต้อง
 • สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและการให้ผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม
 • เกิดทัศนคติที่ดีต่อการประเมินผลงาน

รายละเอียดหลักสูตร

 • ความหมายและองค์ประกอบของคำว่า “ผลงาน”
      - ผลงานคืออะไร
      - องค์ประกอบของการสร้างผลงานที่ดี
 • ประโยชน์ของการประเมินผลงาน
 • หลักการและกระบวนการในการประเมินผลงานที่ดี
 • ตัวชี้วัดผลงาน คืออะไร และมีความสำคัญในการประเมินผลงานอย่างไร
 • พฤติกรรมกับการประเมินผลงาน
 • เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลงาน
      - แบบฟอร์มในการประเมินผลงานใช้เพื่ออะไร
      - “หัวหน้างาน” เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลงาน
 • ข้อพึงระวังในการประเมินผลงาน
 • ทัศนคติของหัวหน้างานกับความสำเร็จของการประเมินผลงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าส่วนงาน

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE