ENWLSD – Designing Cisco Enterprise Wireless Networks

ENWLSD – Designing Cisco Enterprise Wireless Networks

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มนุษย์เราพัฒนารูปแบบการรับ-ส่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Networks) กันมากขึ้น ดังนั้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น laptop, โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ IoT ก็ต่างถูกพัฒนาให้รองรับการใช้งานในรูปแบบไร้สายกันทั้งสิ้น

จากความเปลี่ยนแปลงนี้เอง ทำให้องค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับโครงสร้างระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network) เสียใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว

หลายองค์กรมีความจำเป็นจะต้องสร้างระบบเครือข่ายองค์กรแบบไร้สาย (Enterprise Wireless Networks) ขึ้นมาเอง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อของโทรศัพท์มือถือ IoT และ applications บนระบบคลาวด์ และด้วยความที่เป็น Network ระดับองค์กร ผู้ที่มีหน้าที่ดีไซน์ Enterprise Wireless Networks จึงต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงขึ้น เพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมาก รวมทั้งการตั้งค่าและการบริหารจัดการ Networks ให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  Designing Cisco Enterprise Wireless Networks
  (ENWLSD)
  
อบรมเป็นภาษาไทย
13 - 17 Dec 2021 62,000


ENWLSD – Designing Cisco Enterprise Wireless Networks เป็นการอบรม 5 วัน ในรูปแบบการบรรยายและทำ lab ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การใช้ Cisco SD-WAN เพื่อ...

 • ทราบทักษะ เทคโนโลยี และ Best practices ที่จำเป็นในการออกแบบ Cisco® wireless networks
 • เข้าใจวิธีการออกแบบ Enterprise Network อย่างลึกซึ้ง โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของ Solutions การกำหนด Addressing & Routing, Enterprise Campus Networks ขั้นสูง, WAN, Security Services, Network Services รวมทั้ง Software-Defined Access SDA
 • ให้ผู้เรียนจะได้รับทักษะความรู้และความมั่นใจในการสอบ Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSD) จนได้รับใบประกาศฯ รับรอง เพื่อมุ่งสู่การได้ใบรับรอง CCNP® Enterprise และ Cisco Certified Specialist - Enterprise Design ต่อไป

COURSE OUTLINE

 • Describing and Implementing a Structured Wireless Design Methodology
 • Describing and Implementing Industry Protocols and Standards
 • Describing and Implementing Cisco Enhanced Wireless Features
 • Examining Cisco Mobility and Roaming
 • Describing and Implementing the Wireless Design Process
 • Describing and Implementing Specific Vertical Designs
 • Examining Special Considerations in Advanced Wireless Designs
 • Describing and Implementing the Site Survey Processes
 • Describing and Implementing Wireless Network Validation Processes
 • Lab

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เรียนควรมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่อง Networks, Wireless Networks และ Routing & Switching มาก่อน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ทำงานในด้าน Network และ System อาทิเช่น Network Engineers, System Administrators, Systems engineer, Wireless engineer รวมทั้ง Sales Engineer เป็นต้น

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE