ITIL® 4 Leader: Digital and IT Strategy (ITIL4 DITS)

ITIL® 4 Leader: Digital and IT Strategy (ITIL4 DITS)

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 

เมื่อโลกกำลังหมุนเข้าสู่ความเป็น “Digital” อย่างเต็มตัว องค์กรจะปรับตัวหรือกลยุทธ์อย่างไร? เพื่อให้ ‘Digital Services’ และการดำเนินงานด้าน IT มีประสิทธิภาพ อยู่รอด และพร้อมรับมือกับผลกระทบรุนแรงในยุค “VUCA World”

ทุกวันนี้แทบทุกสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวัน และการทำงานนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้ “บริการทางออนไลน์” นั่นส่งผลทำให้การใช้งาน “อินเทอร์เน็ต” ของเราสูงขึ้นตามไปด้วย … โดยผลสำรวจปีล่าสุดของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า … คนไทยในปี 64-65 ใช้งาน Internet เฉลี่ยอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 25 นาทีต่อวัน หรือเกือบครึ่งวันเลยทีเดียว!

ด้วยความต้องการบริการทางออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว และยังปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ภาคธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับช่องทางบริการทางออนไลน์ควบคู่ไปกับการปรับใช้ Technology & Digital ในการบริหารงาน/ธุรกิจ ด้านต่างๆ ในองค์กรมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด เข้าถึงผู้รับบริการหรือผู้บริโภค และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในยุคนี้มากที่สุด

โดยเฉพาะประเด็นสำคัญในด้านการนำทักษะ + องค์ความรู้เกี่ยวกับ ‘Digital Services’ เข้ามาเป็นปัจจัยหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และ ขับเคลื่อนองค์กร โดยจะต้องตอบรับต่อสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว ซับซ้อน ช่วยให้การดำเนินการด้านต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว พร้อมเปิดรับแนวทางใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทำงานตรงตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วย!

 
 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  ITIL® 4 Leader: Digital and IT Strategy (ITIL4 DITS) 
  
ราคารวมสอบ และอบรมเป็นภาษาอังกฤษ โดย Certified Instructor
30 May - 2 Jun 22 75,000
ไม่รวม VAT7%


ITIL® 4 Leader: Digital and IT Strategy (ITIL4 DITS) หลักสูตรมาตรฐานสากล 4 วัน พร้อมสอบ Certificate จากค่าย Axelos ที่ช่วยเปิดมุมมอง ความรู้ ไอเดีย เทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับ ITIL® 4 เพื่อยกระดับแนวทางและความรู้ สู่การดำเนินงานในระดับกลยุทธ์ขององค์กรได้

ภาพรวมเนื้อหาทั้งหมดจะครอบคลุมถึงวิธีการนำ ITIL® 4 มาบูรณาการเข้ากับแนวทางปฏิบัติ & เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทาย ทั้งภายในและภายนอก ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วในยุค VUCA World โดยประกอบไปด้วย 4 ตัวแปรสำคัญ นั่นคือ

 • V - (Volatility) ความผันผวน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงไม่สามารถคาดเดาได้
 • U - (Uncertainly) ความไม่แน่นอน ยากต่อการตัดสินใจ
 • C - (Complexity) ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในเชิงระบบ
 • A - (Ambiguity) ความคลุมเครือไม่ชัดเจน และไม่สามารถคาดเดาผลได้แน่นอน

เหมาะสำหรับใครบ้าง?

 • IT Management / ITSM Leader / Business Heads C-Suite Professionals / Senior Business Leader ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับการปรับใช้ IT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตรสอนโดย ITIL Certified Trainer ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

 • Module 1: ITIL Guiding Principles and DITS Decisions (หลักการพื้นฐานของ ITIL & กระบวนการตัดสินใจ DITS)
 • Module 2: Concepts for Digital Strategy (แนวคิดสำหรับกลยุทธ์ดิจิทัล)
 • Module 3: Factors affecting DITS (ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ DITS)
 • Module 4: Viability during digital disruption (กระบวนการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล)
 • Module 5-6: Strategic approaches for market relevance and operational excellence (แนวทางเชิงกลยุทธ์ด้าน ‘Relevance Market’ เพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินงาน)
 • Module 7: Risk and Opportunities in DITS (ความเสี่ยง & โอกาสใน DITS)
 • Module 8: Advocating a Digital and IT Strategy (การสนับสนุนกลยุทธ์ Digital & IT)
 • Module 9: Implementing a Digital and IT Strategy (การปรับใช้กลยุทธ์ Digital & IT เพื่อสนับสนุนความสำเร็จขององค์กร)

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจอบรม

 • ผู้เรียนจะต้องผ่านการสอบ ITIL® 4 Foundation หรือ ITIL4 Managing Professional Transition Module มาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการอย่างน้อย 3 ปี
 • ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบทั้งในส่วนของ Case Study Assessment & Certification Examination ถึงจะได้รับการรับรอง TIL 4 Leader: Digital and IT Strategy

ภาพรวมเนื้อหา จะช่วยให้ผู้นำด้าน IT & Digital ขององค์กร สามารถโน้มน้าว & ขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ผ่านการสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะการเข้าใจ & สามารถใช้ประโยชน์จากกรอบการทำงาน ITIL® 4 ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ เพื่อสนับสนุน/บริหารองค์กรในส่วนงานด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสอดคล้องกับองค์กรมากยิ่งขึ้น

 

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE