ITRM – IT Risk Management

ITRM – IT Risk Management

โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%

(อบรมในรูปแบบ Virtual Class) 


สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้าน “เทคโนโลยี” ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานแทบทุกส่วนในองค์กรทั้งในด้านการบริหารจัดการกระบวนการ Production ต่าง ๆ งานขาย & การบริการลูกค้า รวมถึงการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูล

แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั้น ..ก็ส่งผลให้บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจ และความตระหนักในด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในองค์กรจึงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น การถูกบุกรุก คุกคาม

เพื่อขโมยข้อมูลหรือทำลาย System ขององค์กรให้เกิดความเสียหายโดยแสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ จุดอ่อน หรือสภาวะความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบุคลากรในการรับมือกับความเสี่ยง & เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเพื่อปกป้องระบบ IT ขององค์กร ให้มีความปลอดภัยและสามารถดำเนินภารกิจให้ประสบความสำเร็จตาม Goal ที่ตั้งไว้อย่างดีที่สุด

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  IT Risk Management (ITRM)
  
อบรมเป็นภาษาไทย
15-17 Nov 2021
*Confirmed*
43,500


หลักสูตร IT Risk Management (ITRM) เป็นหลักสูตรอบรมพร้อม Workshop จำนวน 3 วัน เหมาะสำหรับ IT Project Manager, PM Team Leaders & Product Manager ให้ทราบถึงการนำหลักบริหารจัดการเชิงรุกด้าน IT โดยการบริหารความเสี่ยงมาใช้ (Risk Management) เน้นการเรียนรู้ผ่าน Case Studies ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพการนำไปประยุกต์ใช้ที่ชัดเจนมากขึ้น

ครอบคลุมหัวข้อดังนี้

  • Risk Foundation (ความเสี่ยงพื้นฐาน)
  • Risk Identification (การระบุความเสี่ยง)
  • Risk Qualification (การรับรองความเสี่ยง)
  • Risk Quantification (การวางแผนเพื่อตอบสนองความเสี่ยง)
  • Risk Management and Control (หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง)
  • Dealing with Problems (การจัดการ & รับมือกับปัญหา)

“IT Risk Management” ถือเป็นการดำเนินการที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยให้ภารกิจ & การดำเนินงานเป็นไปตาม Objectives ที่วางไว้ป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินภารกิจขององค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Add LINE for Get 5% Discount ontop
LINE ID: @NTC-LINE