IT Project Management

IT Project Management

โปรโมชันพิเศษ! อบรมแบบอุ่นใจ รับฟรีประกันภัย COVID-19*

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 

Practice using the tools and techniques of formal project management.

IT Project Management คือการจัดการบริหารโครงการไอที เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในยุคนี้ที่เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กรการทำงาน หรือการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายไอทีสามารถส่งผลกระทบกับทั้งองค์กรได้จึงจำเป็นจะต้องมีผู้ที่มีความสามารถในการบริหารโครงการไอที เข้ามาจัดการบริหารคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถึงปัญหาที่อาจพบเจอเพื่อนำพาโครงการไปสู่ความสำเร็จ
 

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
  IT Project Management (ITPM)
  
อบรมเป็นภาษาไทย
22-25 Jun 2021
*Confirmed*
52,000


หลักสูตร IT Project Management (ITPM) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการไอทีตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

โดยหลักสูตรนี้เน้นเรื่องการดำเนินการ การบริหารโครงการไอที ไม่ว่าจะเป็นด้าน hardware, software, การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย, รูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย, การเข้าใจถึงเป้าหมายของงานที่ต้องทำ และวิธีทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนถึง Project Life Cycle ตั้งแต่วางแผนเริ่มโครงการจนถึงการปิดโครงการหลังเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย หลักสูตรนี้เป็นการเรียนที่ผสมการอบรมเข้ากับกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และทักษะจากการเรียนไปใช้ในการทำงานจริงได้

IT Project Management ครอบคลุม 15 หัวข้อ

 • Understand the IT project life cycle
 • Build an IT project business case
 • Define the IT project scope & expectations
 • Identify project stakeholders
 • Define roles and responsibilities
 • Build an effective project schedule
 • Develop an accurate project budget
 • Create project management plans
 • Procure key project resources
 • Identify, assess, and manage risk
 • Establish quality metrics
 • Monitor the project progress
 • Turn over to production
 • Close down a project
 • Introduction to different IT project management methodologies

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

 • IT professionals, IT project managers, IT managers, IT project team members, associate project managers, project managers, project coordinators, project analysts, project leaders, senior project managers, team leaders, product managers, and program managers.

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE