CompTIA Project+

CompTIA Project+

โปรโมชันพิเศษ! อบรมแบบอุ่นใจ รับฟรีประกันภัย COVID-19*

(สามารถอบรมในรูปแบบ Virtual Class)

 

การบริหารงานโครงการ (Project Management) หรือธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ มักมาจาก “การจัดการโครงการ” ที่ดี

Project Management หรือ การบริหารโครงการ มีความสำคัญต่อองค์กรในหลายแง่มุม อาทิ

 • ช่วยให้องค์กรทราบถึงวัตถุประสงค์ เกิดความชัดเจนในการจัดลำดับ & ความสำคัญของงาน
 • การติดต่อ & ประสานงานมีความต่อเนื่อง
 • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด “ความคุ้มค่า” มากที่สุด

ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจต้องนำ “แนวคิดด้านการบริหารโครงการ” ที่ดีมาปรับใช้เพื่อบริหารจัดการ สนับสนุน และควบคุมการดำเนินโครงการให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ประสบความสำเร็จภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ที่มีอยู่ และตรงตาม Objectives ของโครงการที่กำหนด
 

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
(THB)
 REGISTER
 CompTIA Project+
 
(ราคารวมสอบแล้ว, อบรมเป็นภาษาไทย)
8-10 Jun 21 39,500 Enroll Now

 

CompTIA Project+ หลักสูตรมาตรฐานสากลพร้อม Cert. จำนวน 3 วัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ “เทคนิคการบริหารโครงการ” มาใช้ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ & วัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง, ผลกระทบ ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น รวมถึงสามารถจัดการ ดำเนินงาน สนับสนุน ส่งเสริม ควบคุม การดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อทำให้โครงการเป็นส่วนที่เสริมแผนกลยุทธ์ขององค์กรและพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาว

หัวข้อการเรียนรู้ทั้งหมด

 • หลักการบริหารโครงการขั้นพื้นฐาน – DEFINING PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS
 • การเริ่มต้นโครงการ – INITIATING THE PROJECT
 • การวางแผนโครงการ – PLANNING THE PROJECT
 • การเตรียมตัวจัดวางกรอบตารางของโครงการ –PREPARING TO DEVELOP THE PROJECT SCHEDULE 
 • การวางตารางการดำเนินโครงการ – DEVELOPING THE PROJECT SCHEDULE
 • การวางแผนต้นทุนโครงการ – PLANNING PROJECT COSTS
 • การวางแผนบุคลากรและการบริหารคุณภาพของโครงการ – PLANNING HUMAN RESOURCES AND QUALITY MANAGEMENT
 • การติดต่อสื่อสาร ประสานงานในโครงการ – COMMUNICATING DURING THE PROJECT
 • การวางแผนความเสี่ยง – PLANNING FOR RISK
 • การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ – PLANNING PROJECT PROCUREMENTS
 • การวางแผนสำหรับข้อเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ – PLANNING FOR CHANGE AND TRANSITIONS
 • การดำเนินโครงการ – EXECUTING THE PROJECT
 • แผนกระบวนการจัดซื้อ – EXECUTING THE PROCUREMENT PLAN
 • การควบคุมขั้นตอนการดำเนินโครงการ – MONITORING AND CONTROLLING PROJECT PERFORMANCE
 • การดูแลข้อบังคับ ข้อจำกัดในโครงการ – MONITORING AND CONTROLLING PROJECT CONSTRAINTS
 • การควบคุมความเสี่ยงโครงการ – MONITORING AND CONTROLLING PROJECT RISKS
 • การควบคุมกระบวนการการจัดซื้อ – MONITORING AND CONTROLLING PROCUREMENTS
 • การปิดโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ – CLOSING THE PROJECT

 

 
   เสียงตอบรับจากผู้เรียน

 • อาจารย์ผู้สอนสอนดี อธิบายชัดเจน เห็นภาพของการทำงาน, สถานที่สะอาด เจ้าหน้าที่น่ารัก - Srisurang J. 
 • แนวทางแก้ไข และประสบการณ์ที่วิทยากรแชร์ให้ฟัง รวมถึงความเป็นกันเองของวิทยากร - Sittichote C. 
 • มีการเล่าประสบการณ์จริงประกอบการสอน - Sriraphan S.
 • บางเรื่องที่ไม่เคยรู้ ก็ได้รู้จากเนื้อหา และจากประสบการณ์ของอาจารย์และอยากให้อาจารย์มี dynamic ในการพูด ดังเบา ให้เร้าใจหน่อย บางทีน้ำเสียงทำให้ง่วง และทำให้ไม่ค่อย concentrate - Sasirin L. 
 • การยกตัวอย่างของอาจารย์ทำให้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น - Aniwat A. 
 • เข้าใจถึงการทำงานของ PM ดีขึ้นจากที่เเต่ก่อนทำงานไม่มีวิธีการที่ถูกต้อง ได้รับตงความรู้เเละ case study เพื่อนำไปปรุงในการทำงานให้ดีขี้น - Pairote T.

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE