[F-R-E-E SEMINAR] Introduction to Agile, 17 Oct 2019

SEMINAR: Introduction to Agile, 17 Oct 2019 (9:00am-12:00pm)

แนวคิดในการทำงานสำหรับองค์กรยุคใหม่ ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ คงหนีไม่พ้น “Agile” (อไจล์)

เพราะเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญ กับการสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เน้นเรื่องการปรับกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และอยู่รอดได้ในยุคปัจจุบัน

Network Training Center ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “Introduction to Agile” ที่จะทำให้ท่านเข้าใจแนวคิดของ Agile ผ่านการสัมมนาและทำกิจกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน

งานสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ

  • สร้างความเข้าใจถึงหลักการ Agile
  • ประโยชน์ของ Agile
  • การนำ Agile ไปประยุกต์ใช้

งานสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความสนใจในการนำ Agile ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน