Data Scientists Are in Constant Demand

Data Scientists Are in Constant Demand

 

Data Scientist งานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในศตวรรษที่ 21!

NTC เปิดอบรม 2 หลักสูตรด้าน Data Science ไม่ว่าจะเป็น “Data Science for Business” ที่เป็นการนำ Data Science มาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุค Digital Economy และ หลักสูตรทาง “Python programming for Data Science” ที่สอนการใช้งาน Python ในการจัดการกับข้อมูล

มาเริ่มเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science ในอนาคตกับเราวันนี้!

 

 
 Data Science for Business
 หลักสูตร:   Data Science for Business
 ตาราง:

   22 – 23 สิงหาคม 2562    |  ลงทะเบียนคลิก

    7 – 8 ตุลาคม 2562          |  ลงทะเบียนคลิก

 ภาษา:    อบรมเป็นภาษาไทย
 โปรโมชั่น:   12,600 บาท/ที่นั่ง (ราคาปกติ 14,500 บาท)
 รวม:   หนังสือเรียน, ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน


“Data Science” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Data Analytics, Business Intelligence และ Big Data Analytics ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ถึงความสำคัญของ Data Science ที่มีต่อการทำธุรกิจ การประมวลผลข้อมูลให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปูพื้นความรู้ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนโดยสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง เพื่อสร้างโมเดล Machine Learning และการทำ Advanced Analytics สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการและเทคนิคการสร้างโมเดลอันแยบยล และสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเรียนรู้ผ่านวิธีคิดและอย่างเป็นขั้นตอน โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานได้จริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทราบถึงหลักการพื้นฐานของ Data Science และแนวทางการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง
  • เรียนรู้เครื่องมือในการทำงานด้านข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม, นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst), วิศวกรข้อมูล (Data Engineer), โปรแกรมเมอร์ (Programmer), นักวิเคราะห์สถิติ (Statistic Analyst), ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analyst), เจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูล (Data Admin), นักออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architect), บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในด้าน Data Science และ Data Technologies

 
 
 Python for Data Science
 หลักสูตร:   Python for Data Science
 ตาราง:

   2 – 4 กันยายน 2562     |  ลงทะเบียนคลิก

   2 – 4 ธันวาคม 2562      |  ลงทะเบียนคลิก

 ภาษา:   อบรมเป็นภาษาไทย
 โปรโมชั่น:   19,800 บาท/ที่นั่ง (ราคาปกติ 22,000 บาท)
 รวม:   หนังสือเรียน, Hands-on Lab, ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม,
  ขนมเบรกและอาหารกลางวัน


“Python for Data Science” เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) รวมถึงเทคนิคและกระบวนการใน “การวิเคราะห์ข้อมูล” อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากของการทำงานด้าน Data Science โดยภายในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่สำคัญ ทั้งในส่วนของขั้นตอนพื้นฐานของการทำ Data Science ไปจนถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วย “Python” ซึ่งถือเป็นภาษาโปรแกรมเอนกประสงค์ที่นักพัฒนาหลายคนนิยมนำมาใช้ในการทำ Data Science มากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ของ Python เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้าน Data Science และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) พร้อมทำความรู้จักและเรียนรู้หลักการทำงานของ Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเมื่อจบการอบรมผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานและต่อยอดสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Hands-on experience) โดยสามารถตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ เพื่อการใช้งาน Python ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชั่นมาตรฐานต่างๆ ของ Python (Python Standard Library) เพื่อเขียนโปรแกรม, เข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Science และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอัตโนมัติ เป็นต้น
  • ทราบถึงแนวทางการใช้งาน Python Libraries ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้าน Data Science รวมถึงสามารถใช้งาน Python Tools ได้อย่างเหมาะสมกับกระบวนการปฏิบัติงาน

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในด้าน Data Science และ Data Technologies, นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst), นักออกแบบข้อมูล (Data Scientist), นักพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python (Python Developer), วิศวกรหรือผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในสายงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, โปรแกรมเมอร์ภาษา Python ที่สนใจพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น

สิ่งที่จำเป็นต้องมีก่อนการอบรม
ผู้เรียนจำเป็นต้องมีประสบการณ์และพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง อาทิเช่น Java, C, Pascal, Fortran, C++, Python, PHP นอกจากนี้ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ loops, if/else และ variables ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น

 
For more information, please call +66 (0) 2634-7993-4