Data Centre Foundation Certificate (DCFC)

Opportunity Arrives - Understanding the fundamental of Data Centre

การดำเนินงานด้าน IT มีความสำคัญกับ “ความต่อเนื่อง” ทางธุรกิจเป็นอย่างมาก การเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รวมถึงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จึงมีความสำคัญกับองค์กรเช่นกัน

ดังนั้นการมีโครงสร้างพื้นฐานของ Data Center ที่เหมาะสม ครอบคลุมถึง ระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งหลาย และสามารถรองรับการขยายตัวของ Big Data ให้ได้รับการประมวลผล & จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเกิดความคุ้มค่าปลอดภัย และช่วยนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้! จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกองค์กร “ต้องให้ความสำคัญ”

 COURSE  SCHEDULE LIST PRICE
(THB)
PROMO
 Data Center Foundation Certificate - DCFC 
 (อบรมเป็นภาษาไทยและราคารวมสอบแล้ว)
10-11 Aug 20 19,500
 

หลักสูตร Data Centre Foundation Certification (DCFC) เป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านดาต้าเซ็นเตอร์ (บริหารจัดการศูนย์ข้อมูล) ที่มีมาตรฐาน และมีใบประกาศณียบัตรรับรอง ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา มาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบทำความเย็น ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ คุ้มค่ากับการลงทุนและตอบสนองต่อการใช้งานภายในองค์กรอย่างสูงสุด
 

หัวข้อการอบรม

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับดาต้าเซ็นเตอร์ และความสัมพันธ์กับธุรกิจ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์
 • หลักการเบื้องต้นในการออกแบบศูนย์ข้อมูล (Data Centre) การเลือกสถานที่ติดตั้ง, การเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เช่น กำลังไฟ หม้อแปลง เครื่องปั่นไฟ ระบบเชื้อเพลิง ระบบ ATS ระบบ UPS แบตเตอรี่และอุปกรณ์สวิทช์ไฟฟ้า
 • ระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรองของศูนย์ข้อมูล (Data Centre)
 • โครงสร้างระบบทำความเย็น เช่น เครื่องทำความเย็น ระบบ DX เครื่องระเหย CRAC / Crau / HVAC ระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม และระบบเก็บกักลมเย็น
 • ระบบโครงสร้างเครือข่ายภายในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ เช่น ตู้แร็ค สายเคเบิลเครือข่าย มาตราฐาน TIA-606 Labeling
 • ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) ความปลอดภัยของปริมณฑล การป้องกันทางกายภาพ การควบคุมการเข้าถึง และการจัดการความปลอดภัย
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ระบบตรวจจับ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบป้องกันอัคคีภัย เครื่องดับเพลิง และการป้องกันอัคคีภัย
 • การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (Supporting Computers and Users) ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหา
 • เรียนรู้การตรวจสอบและรายงานจากระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center Infrastructure Management (DCIM) ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System) และระบบจัดการอาคาร Building Management System (BMS)

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

 • นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย นักศึกษาอาชีวะ ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาปัตยกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล
 • ผู้ที่สนใจนำความรู้ด้านดาต้าเซ็นเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • บุคคลทั่วไป ที่สนใจปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับดาต้าเซ็นเตอร์
Add LINE for Special Offers @NTC-LINE