Agile Project Management by APMG

Agile Project Management by APMG

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ .. 
บทบาทของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า
มีผลทำให้รูปแบบการดำเนินงานเปลี่ยนไป 
ในการบริหารโครงการต่างๆ ก็เช่นกัน

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ยืดหยุ่น 
และมีประสิทธิภาพ ได้มีการนำเอา
หลักการ "Agile" มาปรับใช้กับทีมงาน
ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร, Time Frame,
Requirements โดย Agile 
สามารถบริหารจัดการโครงการ 
ให้ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลง
และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ
ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

Agile Project Management 
Foundation & Practitioner 
เป็นหลักสูตร 4 วัน พร้อมสอบ 
ของสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่าง "APMG"
เหมาะสำหรับ IT Management & 
Project Manager ที่ต้องการเรียนรู้
แนวคิดและกระบวนการบริหารโครงการ
อย่างถูกวิธี ด้วย Dynamic System 
Development Method หรือ DSDM
เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพ คล่องตัว 
สำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยต้นทุน 
ปัญหาและความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาสำคัญ ดังนี้ 
1. Agile Project Management Fundamental
2. The Agile Project Management Process
3. Work Products and Deliverables
4. Agile Project Teams
5. Agile Project Management Practices
6. Agile Project Management and Control
7. Other Agile Project Management Concerns

เพื่อให้การบริหารโครงการขององค์กร
เกิดมูลค่าและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
“Agile” ก็ถือว่าเป็น Solution ที่ดีที่น่าเรียนรู้

NTC เปิดอบรม Agile Project Management 
Foundation & Practitioner (Eng) 

ราคารวมสอบ 76,950 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE