IT Talk - Digital Disruption

IT Talk - Digital Disruption

Date:  8 May 2017 (Monday)
Venue:  Dusit Princess Chiangmai
Theme:    IT Talk - Digital Disruption: No one can afford to stay still, change before you have to.

 

ภาพบรรยากาศงาน IT Talk - Digital Disruption              

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการเข้าร่วมงานIT Talk “Digital Disruption: No one can afford to stay still, change before you have to.” สัมมนาที่ช่วยอัพเดทเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไปปรับใช้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไอเดียในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดปรับใช้ในการวางกลยุทธ์และเทคนิคซึ่งจะส่งผลลัพธ์ในการเจริญเติบโตของธุรกิจในระยะยาว