มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศ "ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19"

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมทุกท่าน ทางบริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย จึงเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าอบรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาจากท่านโดยไม่อนุมัติและอนุญาตให้ลูกค้ารวมถึงบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีการเดินทางหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศ หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เข้ามาติดต่อหรือเข้ารับการอบรม หากยังไม่พ้นระยะ 14 วัน

นอกจากนี้ภายในสถาบันฝึกอบรมยังมีการตรวจจับอุณหภูมิผู้มาติดต่อก่อนเข้าอบรม หากพบว่าท่านใดมีอุณหภูมิสูงถึง 38°C ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าอบรม โดยสามารถเลื่อนไปเรียนในตารางถัดไปได้

ทางเรายังมีบริการเจลฆ่าเชื้อให้ทุกจุดและมีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

ขอความร่วมมือจากทุกท่านให้ปฎิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในสังคมร่วมกันนะคะ