Embracing Agile in your projects

Embracing Agile in your projects

Date:  1 Mar 19 (Friday)
Venue:  Network Training Center
Theme:    Embracing Agile in your projects

 

ภาพบรรยากาศงาน Embracing Agile in your projects

งาน "Embracing Agile in your projects" โดย Mr.Tan Hoon Wee (Project Management specialist, Sapience Consultant) ที่ได้มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ "Agile" และ "Scrum" ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก
ต่อวงการธุรกิจและเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งในแง่ของการเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน สามารถตอบสนองความต้องการและเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสุงสุดแก่ลูกค้า

ทาง NTC หวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้ ทุกท่านจะได้แนวคิด & ไอเดีย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของทุกท่าน

พบกันใหม่ในงานสัมมนาครั้งหน้า! และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพวกเราด้วยดีเสมอมา