IT Management

Agile Mindfulness and Art Theraphy

ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
 
 
หลักการและเหตุผล 
 
Agile Mindfulness and Art Therapy เป็นหลักสูตร 1 วันซึ่งจะช่วยพัฒนา Mindfulness ของผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ Agile อาทิเช่น การสร้างกระบวนการรับรู้ของตนเองโดยสามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม, พัฒนาทักษะและระบบความคิดที่ส่งผลดีต่อการทำงาน รวมถึงการรับฟังและการให้ความร่วมมือต่างๆ รูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม รวมถึงการทำ Workshop ผ่านกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
หลังจบการอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถ 
  • ทราบถึงประโยชน์และหัวใจสำคัญของ Agile 
  • การฝึกปฏิบัติเพื่อปรับใช้ Mindfulness กับการดำเนินกิจกรรมของ Agile 
 
 
รายละเอียดหลักสูตร 
  • What is Heart of Agile? (หัวใจสำคัญของ Agile คืออะไร?)
  • What is Mindfulness? (ทำความรู้จักกับ Mindfulness Agile)
  • Agile Mindfulness and Art Therapy workshop (การทำ Agile Mindfulness Workshop)
  • How Mindfulness promote Agile way of work  (แนวทางการสร้าง Mindfulness ที่ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน) 
  • How to apply Heart of Agile in their life or work (การปรับใช้หัวใจสำคัญของ Agile ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน)
  • Q&A (ถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ)
 
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม 
  • บุคลากร / พนักงานทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Agile 

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          17,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule