Professional Skills

Spark Up Creative Idea to Excellence Innovator

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างนวัตกร
 
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
 
 
หลักการและเหตุผล 
 
ในสภาวะการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นทรัพย์สินสำคัญ (Intellectual Capital) และมีความสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามในการพัฒนาให้ตนเอง และพนักงานในสังกัดมีความแตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นทำ เป็นแนวคิดที่นอกกรอบจากสิ่งที่เคยชิน
 
ปัจจุบันเป็นยุคของการต่อสู้ทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการต่อสู้ทางความคิดโดยแท้จริง องค์กรต่างๆอยากได้บุคลากรที่มีทักษะในทางด้านความคิดสร้างสรรค์จากที่เคยทำในการทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่มีประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถใช้งานได้จริง โดยถ้าบุคลากรไม่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตัวเองทั้งจากภายใน และภายนอกย่อมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ถ้าองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากขึ้นเท่านั้น
 
“นวัตกรรม” เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรมี “กำไร – เติบโต – ยั่งยืน” บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรก้าวเดินไปสู่ Innovative Organization โดยพื้นฐานตัวหนึ่งที่สำคัญที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรม คือ เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การฝึกสมองให้หลุดออกจากกรอบความคิดแบบเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้พัฒนาแนวคิดทรงคุณค่าในรูปแบบใหม่ หลักการ “Play for Performance” ถูกนำมาใช้เป็นฐานการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ซึ่งถูกออกแบบตามหลักของการใช้ความคิดเชิงบวก การทำความรู้จักสมองและวิธีคิด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดสร้างสรรค์โดยฝึกฝนผ่าน“Spark Up Creative Thinking Card” การ์ดฝึกกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้เทคนิค Design Thinking ในการทำความเข้าใจลูกค้า และออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ๆ เพื่อสามารถนำไปสู่การหาผลลัพธ์ และนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  • ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจว่า “จุดเริ่มต้นของความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การเข้าใจสมอง และมีความคิดเชิงบวก”
  • ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง "วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาเพื่อความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
  • ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง “นวัตกรรม” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
  • ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการที่ได้มาจัดทำโมเดลต้นแบบในการแก้ไขปัญหา และจัดทำ Action Plan ได้
 
รูปแบบการอบรม 
  • บรรยาย
  • ยกตัวอย่างประกอบ
  • ระดมสมอง
  • ทำกิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
 
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม 
  • ระดับหัวหน้างาน
  • ระดับผู้จัดการ

  Course Duration

         2 Days

 Price List

          15,000 Baht (Exclusive of VAT 7%)
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

15 - 16 Nov 2021
24 - 25 Mar 2022
11 - 12 Jul 2022
15 - 16 Sep 2022
15 - 16 Nov 2022