Professional Skills

Jailbreak Your Potential for Team

การพัฒนาศักยภาพภาพตนเองเพื่อความสำเร็จของทีม
 
ระยะเวลา 1 วัน
 
 
หลักการและเหตุผล
 
ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถสูงขึ้นเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กร และองค์กรมี Core Value ที่ให้พนักงานในองค์กรทุกๆ ระดับ จำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจ สามารถปรับตัว พัฒนาตน เพื่อให้เข้ากับ Value ขององค์ได้ รวมทั้งแสดงออกถึงความคิดและพฤติกรรมตามแบบอย่างที่องค์กรต้องการ แต่ในขณะเดียวกันตัวพนักงานยังมีกรอบความคิด และการใช้ศักยภาพได้อย่างไม่เต็มที่ ทำให้การทำงานที่คาดหวังจะให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรนั้น ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
สิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ คาดหวังคือ การที่พนักงานทุกคนมีความเต็มใจในการพัฒนาตนเอง และร่วมมือร่วมใจกัน ประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน และลดความขัดแย้งระหว่างกัน หรือเรียกว่าการทำงานเป็นทีมนั้น ต้องอาศัยการพัฒนาพนักงานในหลาย ๆ ทักษะ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 
 
ดังนั้นหลักสูตร “Jailbreak Your Potential for Team: การพัฒนาศักยภาพภาพตนเองเพื่อความสำเร็จของทีม” จึงมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าใจและจดจำในตัว Vales รวมถึงแสดงออกได้ด้วยความเต็มใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง การทลายกรอบความคิดเดิมๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาศักยภาพ  เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยใช้เทคนิคการสอน           “Play & Learn Enjoineering Indoor Teambuilding” ทั้งการบรรยาย การใช้สื่อมัลติมีเดีย และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย
 
วัตถุประสงค์
  • มีความพร้อม ความเข้าใจ ที่แสดงออกซึ่ง Core Value อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
  • สร้างทัศนคติให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง มีกรอบความคิดในการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ
  • สร้างความเข้าใจในเรื่องการทำงานเป็นทีม สร้างความผูกพันและความสามัคคี
  • ปรับพฤติกรรมให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของความสำเร็จต่อทีมและองค์กร

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          9,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

19 Nov 2021
18 Jan 2022
12 Apr 2022
21 Jun 2022
02 Aug 2022
11 Nov 2022