Professional Skills

9 Minute Presentation for TECH and GEEK

สื่อสารให้เข้าใจใน 9 นาที ทักษะสำหรับ TECH และ GEEK
 
ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
 
 
หลักการและเหตุผล 
 
ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหน เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นเพียงใด เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า “การสื่อสาร” ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของเราอยู่ดี ถึงแม้ว่าเราจะมีความคิด ไอเดีย ดีแค่ไหนก็ตาม แต่หากไม่รู้จักการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ก็คงไม่สามารถทำให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้ อาจส่งผลถึงขั้นทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดจนเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นตามมาในอนาคต
 
“9-Minute Presentation for TECH and GEEK” เป็นหลักสูตรอบรมที่ถูกออกแบบขึ้นโดย ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘เซนเซเล็ก’ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการสื่อสารทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ “พนักงานฝ่าย IT” ที่เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งคนทั่วไปมักจะตั้งคำถามว่า “ทำไมคน IT คุยไม่รู้เรื่อง?” สาเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดจากการใช้ศัพท์และข้อมูลด้านเทคนิคจนเคยชิน (Too Much Data), ไม่มีทักษะการเล่าเรื่องที่ดี (No Storytelling) หรือแม้กระทั่งการประชุมหรือคุยงานกับลูกค้า ที่ไม่สามารถใช้ทักษะการนำเสนอเพื่อส่งสารให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจได้ดีเท่าที่ควรก็ตาม (No Human Language & Poor Presentation) โดยเรียนรู้เทคนิคและแก้ไขปัญหานี้ไปพร้อมๆ กัน ผ่านการใช้ "กระดาษ A4 เพียงแผ่นเดียว” เพื่อสรุปประเด็นต่างๆ ได้ครอบคลุม เรียบเรียงใจความสำคัญอย่างเป็นระบบ รวดเร็วและชัดเจน นำไปสู่การถ่ายทอดความคิดและสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันด้วยระยะเวลาเพียง 9 นาทีเท่านั้น
 
 
วัตถุประสงค์
 • เข้าใจวิธีการและเครื่องมือในการรับประโยคสำคัญต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารได้จริง โดยเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ 
 • ได้รับเทคนิคที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสรุปความคิดได้อย่างเป็นเหตุผล ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย พร้อมๆ กับการกระตุ้นให้สมองเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
 • สามารถสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น สั้นกระชับ ได้ใจความภายในระยะเวลา 9 นาที 
 • ได้รับไอเดียใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารของคุณน่าฟังและมีพลังมากขึ้น
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
 
รายละเอียดหลักสูตร 
 • Introduction "What TECH&GEEK Communicate"
 • How TECH&GEEK communicate เข้าใจองค์ประกอบของภาพใหญ่ในการสื่อสาร 
 • Focus Power การสื่อสารโดยคัดเลือกเฉพาะ KEY MESSAGE ที่จำเป็นให้ผู้ฟังเข้าใจ ภายใต้เวลาที่จำกัด 
 • Priority Power เรียนรู้การจัดลำดับข้อมูลและเลือกสิ่งสำคัญเพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง 
 • Case Study: Presenting Power เรียนรู้จาก Case study เพื่อนำเสนอในแบบของผู้นำ พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร 
 
 
รูปแบบการอบรม 
 • การบรรยายผ่านการใช้/สร้าง รูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้งานได้จริง 
 • ยึดหลัก SEE DO GET Model (7 Habit model)
 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ไม่ใช้วิธีการสอนและจดบันทึก แต่เน้นกิจกรรมให้ได้แง่คิดและการทำงานร่วมกัน
 
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม 
 • พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (IT) 
 • หัวหน้างาน/พนักงานทั่วไปที่ต้องทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ 
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะ ‘การสื่อสารและการสรุปความ’ ให้ดียิ่งขึ้น

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          7,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

17 Jan 2020
10 Apr 2020
10 Aug 2020
16 Dec 2020