Professional Skills

Lean & Innovation Office

แนวคิด Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน Office และ Non Production 
 
ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
 
 
หลักการและเหตุผล 
 
ณ ตอนนี้องค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายแห่ง นำระบบการบริหารแบบ ‘Lean’ มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้าง “คุณภาพสูงสุด” ทั้งในแง่ของการปรับปรุงกระบวนการผลิต (Production) และธุรกิจ (Process Improvement) ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น แต่ในขณะเดียวกันหากมองในมุมของ “การบริหารจัดการภายในองค์กรทั้งในส่วนของ Office และ สำนักงาน” การนำแนวคิดและหลักการปฏิบัติแบบ ‘Lean’ มาปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ อาทิเช่น ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานขององค์กร, ลดระยะเวลาการรอคอยระหว่างกระบวนการ, เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสำนักงาน, สร้างการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย  
 
หลักสูตร “Lean & Innovation Office” ออกแบบโดย ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘เซนเซเล็ก’ ผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในแวดวงอุตสาหกรรมและประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้กับ Toyota มากว่า 20 ปี มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่สนใจทราบถึงเทคนิค แนวทางและวิธีปฏิบัติงานโดยนำ ‘Lean’ มาปรับใช้ในสำนักงานของตน จนสามารถวางแผน ออกแบบกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จาก “ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่” อย่างเป็นระบบและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
 
 
วัตถุประสงค์
 • ได้รับแนวคิดเพื่อต่อยอดสู่การลดต้นทุนการดำเนินงานขององค์กร
 • ลดระยะเวลารอคอยระหว่างกระบวนการต่างๆ ในองค์กร/สำนักงาน 
 • พัฒนาคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้มากขึ้น
 
รายละเอียดหลักสูตร 
 • Introduction 
 • The Cut สร้างความเข้าใจให้ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการลงมือทำ 
 • The Pyramid เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการสร้างวิธีการทำงานให้ดีกว่า เร็วกว่า ถูกกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า ผ่านกระบวนการ Yokoten, Standardize, Kaizen 
 • JENGA เข้าใจถึงเครื่องมือในการทำ Benchmarking ผ่านกิจกรรมให้มองหา Non-Value-Added Process 
 • Mini Workshop “Innovation by ERAS Model” ทดลองหาไอเดีย Innovation ผ่านกรณีศึกษาระดับโลก 
 
รูปแบบการอบรม 
 • การบรรยายด้วยหลักการ Lean & Kaizen ที่ใช้ได้ทั้งในโรงงานและ Office 
 • ยึดหลัก SEE DO GET Model (7 Habit model)
 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ไม่ใช้วิธีการสอนและจดบันทึก แต่เน้นกิจกรรมให้ได้แง่คิดและการทำงานร่วมกัน
 
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม 
 • ผู้บริหารและหัวหน้างาน 
 • นักงานฝ่าย Production & Process Improvement
 • วิศวกร และพนักงานระดับปฏิบัติการ (Operations)

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          6,900 Baht (Exclusive of VAT 7%)
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

24 Feb 2021
04 May 2021
10 Aug 2021
02 Nov 2021