Human Resource

Energize Your Power (EP)

เพิ่มพลังใจปลุกไฟในการทำงาน
ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
 
 
หลักการและเหตุผล 
ในองค์กรของคุณ เคยเจอสถานการณ์เหล่านี้หรือไม่
 • ขาดแรงจูงใจในการทำงาน
 • ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้ได้เต็มที่
 • ขาดเป้าหมายชัดเจนในการทำงานและชีวิตส่วนตัว 
 • ขาดแรงกระตุ้นผลักดันที่อยากจะพัฒนาตนเอง
 • ติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆ ไม่สามารถสร้างสภาวะที่ดีในการทำงานได้
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรเพิ่มพลังใจปลุกไฟในการทำงาน จะทำให้ผู้อบรม
 • รู้เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองด้วยทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถดึงศักยภาพที่ตนเองมีออกมาใช้อย่างเต็มที่
 • เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • มีแนวคิดใหม่ๆในการจูงใจตนเองและทีมงาน
 • เข้าใจตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น ส่งผลดีในการทำงาน
 
รายละเอียดหลักสูตร 
 
ฉันคือใคร
 • ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย เชื่อมันในทีม
 • สำรวจตนเองเพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่ 
 • วิธีสร้างทัศนคติบวกในการทำงาน
 • ชื่นชมตนเองและสิ่งดีๆในตัวเรา  
 • ปลดล็อคศักยภาพในตนเอง
 • Workshop: No Limit 
 • Activity I: รู้จักและรู้ใจกัน
 
ทัศนคติเชิงบวกกับการสื่อสารในทีม
 • เทคนิคในการเพิ่มพลังใจของตนเองและจูงใจผู้อื่น
 • ตัวอย่างความสำเร็จในชีวิตเมื่อคิดบวก
 • ปัญหาและอุปสรรคของการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวก
 • เปิดใจ สื่อสาร สร้างมุมมองใหม่เข้าใจองค์กรด้วยคิดบวก
 • Workshop: สื่อสารอย่างไรให้โดนใจและได้งาน
 
เพราะเราคือทีมเดียวกัน 
 • ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกในทีม 
 • สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 • เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองที่มีต่อทีม เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกัน  
 • เพิ่มพลังใจ ให้มีไฟในการทำงาน
 • Workshop: The Challenge
 • Activity I: ไวรัสขององค์กร
 
 
ตั้งเป้าและไปด้วยกัน
 • การคิดเชิงบวกกับการแก้ปัญหาทำงานร่วมกัน
 • 6 มิติในชีวิตของเรากับงานที่ทำ
 • กล้าฝัน กล้าลงมือทำ 
 • การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร 
 • Workshop: องค์กรให้อะไรและเราให้อะไร
 • Activity II: สำรวจขุมทรัพย์
 
รูปแบบการอบรม 
 • เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
 • เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม/เกม/VDO/Case Study และWorkshop มากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Activities Base Learning) และเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
 • ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง (Participative Techniques)
 • เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน
 • บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงออก ตอบโต้พร้อมแสดงความคิดเห็น  เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน สำรวจพฤติกรรมตนเองผ่านประสบการณ์จริง

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          8,000 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

07 Dec 2021
22 Sep 2022