Professional Skills

Giving Feedback for high performance (GF)

การให้ Feedback เพื่อผลการทำงานประสิทธิภาพสูง
 
ระยะเวลา 1 วัน 
 
หลักการและเหตุผล
 
ไม่กล้า Feedback ลูกน้อง...
ลูกน้องอายุมากกว่า
ลูกน้องทำงานมานานกว่า
กลัวลูกน้องไม่รัก
ลูกน้องเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน
ไม่รู้วิธี ไม่เคยฝึกให้ฟีดแบ็ค
 
การให้ Feedback คือทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้ตัดสินความสำเร็จของชีวิตการเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องให้ Feedback กับลูกน้อง เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานและเพื่อทำให้ลูกน้องเปลี่ยนแปลงการกระทำไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับกาปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาลูกน้องที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 
วัตถุประสงค์
 • เข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อันเกิดจากพื้นฐานของสมองและการเรียนรู้ ทำให้แสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้งมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นของพนักงานทุกคน
 • เข้าใจและเห็นคุณค่าของการให้ Feedback ที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและดึงศักยภาพที่เหมาะสม นำไปสู่การสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เข้าใจวิธีการและกำหนดเป้าหมายการทำงานได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทักษะความสามารถที่จำเป็นในการบริหารผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจหลักการและสามารถให้ Feedback และ Feed Forward เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพูดคุยเรื่องผลการปฏิบัติงานของลูกน้องได้
 
รายละเอียดหลักสูตร 
 • ผู้นำกับการพัฒนาคนในรูปแบบต่างๆ
  เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำกับการพัฒนาพนักงานผ่านกรณีศึกษาและระดมความคิดเห็นเพื่อเข้าใจความแตกต่างการพัฒนาบุคคลในรูปแบบต่างๆ
 • สมองกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ไม่มีสมองที่เหมือนกันอยู่บนโลกนี้ สมองเรียนรู้ต่างกันเมื่อแสดงพฤติกรรมออกมาจึงแตกต่างกันด้วย
 • มุมมองกับศักยภาพที่ซ่อนเร้น
  เข้าใจที่มาของความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วจะต้องเปลี่ยนความคิดในการมองผู้อื่น ปรับมุมมองของตนเอง (Re-Framing) ด้วยแนวคิดที่ว่า “ทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่เราเห็นด้วยตา”
 • ความเข้าใจในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการบริหารผลงานเท่านั้น ดังนั้นระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานคืออะไร
 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 
  Smart Goal คือจุดเริ่มต้นในการทำงานและเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ Feedback เช่นกัน ถ้าไม่มีและไม่เคยพูดคุยเป้าหมายกับลูกน้อง เราจะประเมินผลงานของพวกเขาอย่างไร
 • วินิจฉัยลูกน้อง
  ลูกน้อง 4 ประเภทแตกต่างกันเป็นอย่างไร ก็ต้อง Feedback แตกต่างกันด้วย
 • หลักการให้ Feedback
  เรียนรู้ Hamburger โมเดลและกฎขั้นพื้นฐานสำหรับการให้ Feedback 
 • STAR การให้ Feedback
  Feedback 3 ขั้นตอน เสริมแรงทางบวกและทางลบควบคู่กันไป
 • PFP การให้ Feed Forward
  พูดคุยเพื่อรักษาคุณภาพงานหรือยกระดับให้สูงกว่ามาตรฐาน 
 • FOLLOW โมเดล
  โมเดลสำหรับการติดตามความคืบหน้าด้วย 6 ขั้นตอน 6 คำถาม
 
กำหนดการฝึกอบรม 
 • ผู้นำกับการพัฒนาคนในรูปแบบต่างๆ
 • สมองและความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • มุมมองกับศักยภาพที่ซ่อนเร้น
 • เข้าใจระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • การกำหนดและพูดคุยเป้าหมายในการทำงาน 
 • การวินิจฉัยลูกน้อง
 • หลักการให้ Feedback ด้วย Hamburger Model
 • เทคนิคการให้ Feedback ด้วย STAR Model
 • เทคนิคการให้ Feed Forward ด้วย PFP Model
 • กิจกรรมจำลองสถานการณ์การเกิดผลการปฏิบัติงาน
 • สรุป – การกำหนดและพูดคุยป้าหมายในการทำงาน 
 • การวินิจฉัยลูกน้อง / การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 
 • การเตรียมข้อมูลเพื่อให้ Feedback
 • ฝึกปฏิบัติการให้ Feedback และ Feed Forward ด้วย STAR และ PFP Model
 • การใช้ Follow Model สำหรับการติดตามผลการพัฒนา
 
วิธีการฝึกอบรม 
 
ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ผ่านหลากหลายกระบวนการ เช่น กิจกรรม การบรรยาย วิดีโอ การแสดงบทบาทสมมติ การระดมความคิดและการทบทวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมรูปแบบต่างๆ โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงภายใต้สภาวะแวดล้อมในการทำงานจริงประกอบไปด้วยการบรรยายร้อยละ 40 และการฝึกปฏิบัติร้อยละ 60
 
 
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม 
 
ผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงหัวหน้าส่วนงานทั่วไป 

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          9,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

22 Feb 2021
02 May 2021
09 Aug 2021
18 Nov 2021