Professional Skills

Mind Mapping Workshop (MM)

ระยะเวลา 1 วัน
 
หลักการและเหตุผล
 
“Mind Map” เป็นการรวบรวมความคิดที่มีในสมองของคุณให้ออกมาเป็นรูปธรรม มีแบบแผน เป็นระบบ เปรียบเสมือนการเขียนแผนที่ให้กับสมอง โดยการถ่ายทอดข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ผ่านการจดบันทึกแบบรัศมี จัดเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานรูปแบบใหม่ที่แตกต่างสอดคล้องกับการทำงานของสมองมากที่สุด 
 
“โทนี บูซาน (Tony Buzan)” นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ได้พยายามนำเอาความรู้เรื่องสมองมาปรับใช้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ โดยพัฒนาการจดบันทึกแบบเดิมเป็นบรรทัด ใช้ปากกาหรือดินสอสีเดียวมาเป็นการบันทึก ด้วยคำที่เป็น กุญแจ ภาพ สัญลักษณ์ แบบแผ่เป็นรัศมีออกรอบๆ ศูนย์กลางและใช้สีสัน ต่อมาเขาพบว่าวิธีการนี้นำไปใช้กับกิจกรรมอื่นในชีวิตส่วนตัวและชีวิตงานได้ด้วย เช่น ใช้ในการวางแผน วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา เตรียมพูดในที่สาธารณะและช่วยจดจำ ฯลฯ โทนี บูซาน เรียกวิธีการของเขาว่า MIND MAP เพราะมันเหมือนกับการทำแผนที่ตามความคิดของคนเราและเขาได้เริ่มเผยแพร่วิธีของเขา ด้วยการเขียนหนังสือและฝึกอบรมวิธีการใช้สมองให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันมีคนทั่วโลกกว่า 200 ล้านคนใช้ MIND MAP เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ และการทำงาน ตั้งแต่นักเรียนอายุ 5 ขวบ ไปถึงผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งทั่วโลก 
 
“หลักสูตร Mind Mapping Workshop” จะช่วยฝึกฝนให้ผู้เข้ารับการอบรม “คิดเป็น” & เขียน MIND MAP ได้ และนำไปพัฒนาเป็นทักษะในการเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้ “สมอง” ในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก มีชีวิตชีวาและเป็นกิจกรรมร่วมทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 
 
กำหนดการอบรมหลักสูตร
 
 • Mind Map คืออะไร
 • Mind Map และ Graphic Organizers อื่นๆ
 • 6 Step สู่การเขียน Mind Map
 • 1st Mind Map : Mind Map 5 ส
 • การเปลี่ยนคำเป็นรูปภาพอย่างง่าย
 • หลักการ Brainstorming ที่มีประสิทธิภาพ
 • การแลกเปลี่ยนมุมมอง (Ideas) ด้วย Mind Map
 • Basic Ordering Ideas (การจัดลำดับความคิด)
 • Workshop การประยุกต์ใช้ Mind Map
 • บันได 5 ขั้นเพื่อการคิดสร้างสรรค์ I.D.E.A.s for Success
 • แนะนำแก้ไขข้อบกพร่องที่พบมาก
 • สรุปและตอบข้อซักถาม
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 • เครื่องมือจัดระบบความคิดที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก Mind Map
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ การฝึกเขียน รวมถึงกฎการเขียน Mind Map
 • การจัดลำดับความคิดอย่างเป็นระบบ (Basic Ordering Ideas)
 • เทคนิคการนำ Mind Mapไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน อาทิ การสื่อสาร การสรุป และการจับประเด็น 
 
รูปแบบการอบรม 
 
หลักสูตร “Mind Mapping Workshop” ได้รับการออกแบบมาให้ได้ใช้งานและลงมือปฏิบัติจริง โดยแบ่งเป็นการบรรยาย 30% กิจกรรม 70% เนื้อหาโดยรวมเป็นหลักสูตรการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และ หลักสูตรของ Think Buzan ประเทศอังกฤษ สอนโดยวิทยากรที่ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาต (Think Buzan Licensed instructor) จุดเด่นคือการทำกิจกรรมที่จะสอนวิธีการนำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนากระบวนการคิดให้ดียิ่งขึ้น
 
 
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม 
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการระดับฝ่าย
 • หัวหน้างานทุกสายงาน
 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีพลัง

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          9,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

19 Jan 2021
24 Feb 2021
07 Apr 2021
01 Jun 2021
10 Aug 2021
24 Sep 2021
17 Nov 2021
07 Dec 2021