Professional Skills

Effective Meeting

เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน  

หลักการและเหตุผล 

“การประชุม” เป็นกลไกสำคัญที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร การประชุมที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การดำเนินการขององค์กรรวมถึงการปฏิบัติงานของทีมเป็นไปในทิศทางที่ดี ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การประชุม” จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแต่ละท่าน ให้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ นำไปสู่ผลลัพธ์หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในลำดับต่อไป 
 “Effective Meeting” เป็นหลักสูตร 1 วัน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเทคนิคพื้นฐาน เพื่อต่อยอดสู่การประชุมที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การวางแผน การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม การสร้างความสนใจ-จูงใจ รวมถึงสามารถสร้างรูปแบบการประชุมที่มีมาตรฐานโดยผนวกเข้ากับแนวคิด เทคนิค และเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างกันให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
 • สามารถวางแผนการประชุม การสื่อสารภายในองค์กรหรืออภิปรายสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • เข้าใจในบทบาทโดยการฝึกฝนทักษะและพัฒนาศักยภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การประชุมที่มีประสิทธิภาพต่อไป
 • สามารถบริหารเวลาและหัวข้อที่จะพูดหรือชี้แจงได้อย่างเหมาะสม 
 • มีทักษะในด้านการจับประเด็นและวิเคราะห์ผู้ฟัง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมประชุมของสมาชิกทุกคน


รายละเอียดการอบรมหลักสูตร 

 • Workshop หัวข้อ “Nightmare”, “Good”, “Brilliant”
 • การบรรยาย & Workshop บทบาทของผู้ดำเนินการประชุม 
 • 6 ขั้นตอนเพื่อการวางแผนการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 
 • การกำหนดระยะเวลา & กฎเกณฑ์ต่างๆ  
 • Workshop เครื่องมือประกอบกระบวนการตัดสินใจ 
 • Workshop ทักษะที่จำเป็นเพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
 • Workshop ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่ม
 • อธิบายรูปแบบ (Template) การประชุมช่วงบ่าย: รายงานการประชุม


ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไปขององค์กร 

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          7,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule