Professional Skills

Listen with Your Heart (LH)

ฟังให้ได้ยิน
 
ระยะเวลา 1 วัน
 
 
หลักการและเหตุผล
 
หลักสูตร “Listen with Your Heart” มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษาและพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์และช่วยทำให้การสื่อสารระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถโน้นน้าวหรือจูงใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หัวหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาหลักสูตรจะช่วยเสริมสร้างทักษะการฟังที่ดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้อื่น รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ เมื่อต้องการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ฟังแต่ละประเภท
เนื่องจากการพัฒนาการสื่อสารระหว่างกันในองค์กรหรือกับลูกค้านั้น โดยพื้นฐานแล้วมีจุดเริ่มต้นจากการฟังที่ดีหรือที่เราเรียกกันว่า “การฟังด้วยหัวใจอย่างตั้งใจ” ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรออกแบบโดยใช้พื้นฐานการทำงานของสมองและหลักการฟังรูปแบบต่างๆ ช่วยสร้างให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ฟังที่ดีต่อไปในอนาคต
 
 
วัตถุประสงค์ 
 
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และสามารถคาดการณ์และโน้นน้าวใจผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมถึงการมองเห็นและเข้าใจในแรงจูงใจของผู้อื่น รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นพวกเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนี้ 
 • เข้าใจการรับรู้ของสมองผ่านพฤติกรรมที่แสดงออกของการฟัง
 • ขจัดอุปสรรคจากการฟังโดยเปลี่ยนเป็นพลังจากภายใน
 • เทคนิคการฟังด้วยศาสตร์ของสมอง
 • สร้างไมตรี ความสัมพันธ์กับผู้ฟังที่มีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน
 • เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากพลังของคำพูดและภาษา
 • ตระหนักรู้ถึงรูปแบบการสื่อสารของตนเอง และการโน้มน้าวใจผู้อื่น
 • เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสาร
 • สื่อสารได้ชัดเจนและตรงประเด็น
 • เข้าใจและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
 • ใช้จิตใต้สำนึกได้อย่างเต็มที่
 • เพิ่มความยืดหยุ่น ความมีประสิทธิภาพและทางเลือกที่ดีกว่าให้กับชีวิต
 
รายละเอียดหลักสูตร
 • การฟังของตัวเรา: เข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่มาจากชุดความเชื่อและการทำงานของสมอง
  ผู้เรียนเข้าใจรูปแแบบการสื่อสารของตนเอง เริ่มเห็นรูปแแบบการฟังและนิสัยที่ผู้เรียนมักจะใช้ในการฟังในชีวิตประจำวันที่เป็นรูปแบบอัตโนมัติที่ส่งผลต่อการสื่อสารของตนเอง โดยนำมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ชวนคิดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของตนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการฟ้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการนี้จะช่วยสร้างให้เห็นความแตกต่างของแต่ละคน ช่วยเพิ่มความเป็นกลางในการฟังและลดการตัดสินผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   
 • พูดให้น้อยลง เงียบให้ถูกจังหวะและเปิดใจฟัง: ขั้นตอนการพัฒนาทักษะการฟังด้วยใจ
  กระบวนการสร้างความเข้าใจโดยผ่านการฟังอย่างลึกซึ้ง เรียนรู้ที่จะมุ่งความสนใจไปที่ผู้พูดอย่างมีขั้นตอนและทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าได้รับความสนใจและเข้าใจตลอดระยะการสนทนา ด้วยท่าทางและภาษาเฉพาะของสมองแบบ NLP อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของข้อความที่ผู้พูดต้องการจะสื่อได้อย่างตรงประเด็น โดยผ่านกิจกรรมการฝึกฟัง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับความคิด ระดับความรู้สึกและระดับความตั้งใจ

   
 • การอ่านภาษากายของผู้พูด: การอ่านการเคลื่อนตา ฟังชุดภาษาที่ใช้ และการสร้าง Rapport
  บางครั้งสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาอาจไม่ได้มีความหมายตามนั้น การสังเกตจากจากภาษาช่วยให้เราสามารถพูดคุยได้ตรงใจและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ส่วนนี้จะไขความลับการทำงานของสมองผ่านพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อเพิ่มการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
 • การตอบกลับด้วยความเข้าใจ: การใช้ชุดภาษาเฉพาะของสมอง
  เมื่อผู้ฟังสามารถอ่านภาษากาย ฟังภาษาพูดได้อย่างเข้าใจแล้ว มีเทคนิคการตอบกลับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ผู้พูดตั้งใจ
 
รูปแบบการอบรม
เน้นการลงมือปฏิบัติ โดยผู้เรียนทำแบบฝึกหัด ตอบคำถาม อภิปรายและทำสถานการณ์จำลอง รวมถึงการให้และรับ feedback ด้วย
 
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้มีประโยชน์กับทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ พนักงานขาย การตลาด การให้บริการลูกค้าและผู้ที่ทำงานเป็นทีม รวมถึงผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารและการฟังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          7,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

03 Mar 2021
02 Jun 2021
09 Sep 2021
09 Dec 2021