Programming & Software Development

Artificial Intelligence (AI) Comprehensive

Artificial Intelligence (AI) Comprehensive
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่ธุรกิจยุคดิจิทัล!"
 
เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ไอเดียเจ๋งๆ เกี่ยวกับหลักการทำงานของ AI  
พร้อม Workshop การเขียน ‘AI Program’ ด้วย Python& Keras
 
ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมในทิศทางใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์
เพื่อปรับใช้และเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
 
 
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
 • ทราบถึงภาพรวมทั้งหมดของ AI ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน รวมถึงความสำคัญและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ
 • เรียนรู้แนวคิดการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้งาน และสามารถนำหลักการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงและต่อยอดกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
 • เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีประสิทธิภาพ
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
(*ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น หากไม่มีสามารถเรียนรู้ได้ในการอบรม*)
 
หัวข้อการอบรมโครงการ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I.) COMPREHENSIVE
ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้:
 
DAY 1
 • ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
 • ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I.) หรือ ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
 • ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ : ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) พร้อมร่วมกันหาคำตอบว่าเพราะเหตุใด AI ถึงก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล
 • ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ : เรียนรู้ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 
              1) ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Thinking Humanly)
              2) ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ (Acting Humanly)
              3) ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Thinking rationally) 
              4) ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล (Acting rationally) 
 • ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานจริง : การนำ AI เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งในด้าน การแพทย์, การผลิต, การเงินการธนาคาร, การขนส่ง, การเงิน, การประกันภัย รวมถึง บริการ Online Streaming, Data Analytics เป็นต้น
 • ทดลองเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แบบเดิมๆ (Logic Based) : เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรม AI เชิงตรรกะ (Logic Based)
DAY 2
 • FULL DAY WORKSHOP
 • การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาษาระดับสูง (Python) : ฝึกเขียนโปรแกรมโดยเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของภาษา Python รวมถึงเทคนิคการใช้ Library PyGame ซึ่งถือเป็น Module สำคัญของ Python ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรมและพัฒนา A.I. Game 
 
DAY 3
 • Machine Learning และการเขียนโปรแกรม Machine Learning ด้วยภาษา Python
 • ความหมายของ Machine Learning : ทำความรู้จักกับ Machine Learning หลักการทำงาน ประโยชน์และตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ 
 • ความหมายของ Neuron Network : ระบบโครงข่ายประสาท หรือ Neural Network ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการฝึกฝน และการเรียนรู้การ ประมวลผลในหลากหลายรูปแบบ
 • การใช้ภาษา Python เขียน Neuron Network ด้วย Keras : สามารถเขียนและพัฒนา Neuron Network ด้วย Keras ที่ถือเป็น Deep-Learning Library ที่ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง
 • การเขียน Reinforcement Learning ด้วย Python และ Keras : ทำความเข้าใจถึงหลักการเขียน Reinforcement Learning (RL) หรือ การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งในของ AI ซึ่งถือเป็น Algorithm ที่ช่วยให้ AI ตัดสินใจตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ โดยการใช้รางวัลหรือแรงจูงใจมาช่วย
 • การนำ Reinforcement Learning ไปใช้กับ Robotic : เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการนำ Reinforcement Learning (RL) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning เพื่อประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) 
 
อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร”
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) และ ROBOTIC PROGRAMMING
 
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป (*ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น หากไม่มีสามารถเรียนรู้ได้ในการอบรม*)
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 • เรียนรู้ทั้งทฤษฎีเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 3 วันเต็ม (09:00 น. – 16:30 น.)
 • อบรมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง 
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร
 • อาหารกลางวัน ขนมเบรคและเครื่องดื่มตลอดการอบรม (2 Breaks,1 Lunch)
 • หากเข้าเรียนครบทุกวันจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ (Attendant Certification)
คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุระหว่าง 18 - 45 ปี และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
(*ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น หากไม่มีสามารถเรียนรู้ได้ในการอบรม*)
รับจำนวนทั้งสิ้น 20 คน   

  Course Duration

         3 Days

 Price List

          27,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule