Manufacturing

QC 7 Tools - เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการทำงานเชิงสถิติ

ระยะเวลา 1 วัน
 
หลักการและเหตุผล
การลดต้นทุน คือ การเพิ่มมุมมองเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น มองว่าการกระทำใดที่หากเราไม่ทำก็ไม่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าหรือการส่งมอบ ก็จำเป็นต้องรีบยกเลิกการกระทำหรือขั้นตอนงานดังกล่าว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตและสามารถลดต้นทุนได้ ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การปฏิบัติงานให้ได้สัดส่วน Output ต่อ Input ที่สูงขึ้น เช่น ใช้กำลังคน เครื่องจักร เครื่องมือเท่าเดิม แต่ได้ผลผลิตหรือผลงานที่มากขึ้น หรือการเพิ่มเครื่องมือเครื่องจักร เพิ่มกำลังคน แต่ได้ผลผลิตที่น้อยลงหรือเท่าเดิม ก็ควรที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยเทคนิคการกำจัดคอขวดหรือยกเลิกขั้นตอนใดๆก็ตาม ที่ไม่สร้างมูลค่าผลผลิตและประโยชน์เพิ่มเติมจากเดิม
 
QC 7 Tools เป็นเครื่องมือทางสถิติที่นิยมนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บางทีก็เรียกว่า Basic Seven ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหา (Problem-Solving) หรือใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Improvement) 
 
QC 7 Tools เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน โดยเครื่องมือดังกล่าวนี้จะมีส่วนช่วยในการค้นหาปัญหา สำรวจสภาพปัจจุบัน ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องต่อไป โดยต้องคงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพไม่ให้ลดลง
 
รายละเอียดหลักสูตร
 • กำไรเกิดขึ้นได้หลายวิธี แต่วิธีที่ได้ผลชัดเจนคือ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มคืออะไร 
 • ต้นทุนที่ควรจ่าย (Good Cost) กับ ต้นทุนที่ไม่ควรจ่าย (Bad Cost) แบ่งแยกอย่างไร 
 • คอขวดเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะกำจัดอย่างไร 
 • การประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนา 
 • การประยุกต์ใช้สำหรับเครื่องมือทั้ง 7 ชนิด 
 • เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวางแผนและป้องกันปัญหา เพื่อให้ได้นโยบายและมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่างประกอบด้วย 
 • แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram) 
 • แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram) 
 • แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram) 
 • แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram) 
 • แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์(Matrix Data Analysis Chart) 
 • แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ เพื่อบริหารความเสี่ยง (Process Decision Program Chart) และ 
 • แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram) 
 • การใช้หลัก PDCA เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 • การทำกิจกรรม (Workshop) 
 
รูปแบบการฝึกอบรม
 • การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง และมีตัวอย่างประกอบ โดยเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
 • กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
 • ประเมินผลหลังการอบรม
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
หัวหน้างานและบุคคลที่สนใจ

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule