Human Resource

Individual Development Plan (IDP)

การพัฒนาบุคลากรด้วยแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
 
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
 
หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันที่สูง ผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายในองค์กรปัจจุบันต่างให้ความสำคัญและความใส่ใจต่อการพัฒนาบุคลกรให้มีความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้นรวมถึงให้ความคาดหวังให้ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานต่างๆ มีทักษะในการพัฒนาบุคลากร จึงเกิดคำถามว่า “จะทำอย่างไรจึงจะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพได้” แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรอาจไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การฝึกอบรม แต่ยังมีเครืองมือที่หลากหลาย แตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน
 
เครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่นิยมจัดทำในองค์กรได้แก่ IDP (Individual Development Plan) หรือ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งคือกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน ถือได้ว่าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในรายละเอียดที่เชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อความต้องการหรือเป้าหมายขององค์การและของหน่วยงานอย่างได้ผล
 
วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมทราบแนวคิด ปรัชญาและความสำคัญของการพัฒนา “คน”
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความรู้จักเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรแต่ละชนิด และสามารถนำไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนาเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างได้ผล
หัวข้อการฝึกอบรม
  • ความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร
  • เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร
  • ทำความรู้จักกับ IDP
  • ประโยชน์ของ IDP
  • ขั้นตอนในการจัดทำ IDP
  • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำ IDP
  • กิจกรรม : การฝึกเขียน IDP
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาบุคลากร รู้จักเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะสามารถจัดหาแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถในไปใช้ในการบ่มเพาะ พัฒนาและดึงความสามารถของบุคลากรออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารทุกระดับ

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          9,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

09 Nov 2021
03 Mar 2022
26 May 2022
27 Jul 2022
28 Sep 2022
20 Dec 2022