Human Resource

i-Habit (IH)

อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ
 
ระยะเวลา 1 วัน
 
หลักการและเหตุผล
เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้าใจและเรียนรู้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ เพื่อผลักดันตนเองสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทุกระดับ อันจะส่งผลให้สามารถผลักดันและสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้
 
วัตถุประสงค์
  • เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ
  • เพื่อฝึกฝนอุปนิสัยให้เกิดทักษะที่จำเป็นในการทำงาน
  • เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทุกระดับ
 
รายละเอียดหลักสูตร
 
Be Proactive (เป็นนายความคิดตัวเอง)
  • คนที่มีนิสัย "Proactive" คือคนที่เลือกที่จะเป็น เลือกที่จะทำ คือคนที่ "รู้ตัวว่าเลือกได้" คนที่มีนิสัยแบบนี้ จะมีความกระตือรือร้น เป็นคนที่ Active เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร คนที่ Proactive จะไม่รอให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นกับตัวเขา แต่เขาจะเป็นคนทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยตัวเขาเอง เพราะเมื่อเขาเลือกที่จะเป็น เมื่อเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไร เขาก็จะมีความริเริ่มที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในทันที 
Begin with the End in Mind (เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ) 
  • คือ มีการวางแผนการทำงานหรือแผนการในอนาคตเอาไว้ ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ เมื่อถึงเวลาดำเนินการ เค้าเหล่านั้นจะไม่ไขว้เขวหรือมีการปรับแผนดำเนินการในปัจจุบันให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด
Put First Things First (ทำสิ่งที่สำคัญก่อน)
  • ถ้าเราสามารถฝึก 3 อุปนิสัยแรกทั้ง 3 ได้ จะนำไปสู่การที่เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Independence) และหลุดพ้นจากการพึ่งพาผู้อื่น (Dependence) เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ซึ่งทั้ง 3 นิสัยดังกล่าวเป็นการเรียนรู้การฝึกตนเองเพื่อให้เกิดการสร้างวินัยให้ตนเอง เกิดชัยชนะในสังคม (Public Victory) และชนะใจผู้อื่น 
Think Win-Win (คิดแบบ ชนะ-ชนะ) 
  • คือ การคิดหาวิธีให้เราและคนรอบข้างได้รับประโยชน์โดยทั่วกัน แบบไม่มีใครได้อยู่ฝ่ายเดียว เรียกว่า “ชนะ” ทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีใครพ่ายแพ้หรือเสียประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียว คิดและทำแบบ Win-Win ซึ่งจะมีพื้นฐานการคิดบนทัศนะคติที่ดี ต่างกับการ “ประนีประนอม” เพราะการประนีประนอมนั้นอาจมีใครที่ต้องเสียผลประโยชน์ไปบ้างอยู่ที่มากหรือน้อยนั่นเอง
Seek First to Understand Then to Be Understood (เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา) 
  • คนที่มีนิสัยโลกสวยแบบนี้ มักจะพยายามเข้าใจคนอื่นก่อน เพราะการทำให้คนอื่นเข้าใจเรา เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจคนอื่นได้ต้องเริ่มต้นด้วยการฟังและพยายามทำความเข้าใจ เพราะเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานการคิดของเค้าแล้ว เราจะเข้าใจเหตุผลของการกระทำของเค้าด้วย เมื่อนำมารวมกับสิ่งที่เราเข้าใจจะทำให้งานผสมผสานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Synergies (ผนึกพลังประสานความต่าง)
  • เมื่อเรามีความน่าไว้วางใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Dependence) และมีการฝึกฝนอุปนิสัยที่ 4-6 จะนำไปสู่ความไว้วางใจระหว่างบุคคลและเกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Interdependence) และจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างบุคคลที่ยืนยาว 
Sharpen the Saw (ลับเลื่อยให้คม)
  • สำหรับอุปนิสัยที่ 7 เป็นการฝึกฝนในการปฏิบัติอุปนิสัยทั้ง 6 อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ไม่มีใครที่จะสามารถฝึกให้บรรลุอุปนิสัยทั้ง 7 ได้ตลอดเวลา จะมีการกลับไปกลับมาของนิสัยเสมอ เมื่อมีสิ่งเร้าจากภายนอก แต่ถ้ามีการฝึกฝนอยู่เสมอการเบี่ยงเบนของอุปนิสัยต่อสิ่งเร้าก็จะเกิดขึ้นน้อยลง

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
หัวหน้างาน, พนักงานระดับปฏิบัติการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          8,000 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

09 Apr 2021
29 Jul 2021
11 Oct 2021