Human Resource

Image Development for Success in Work (ID)

การพัฒนาภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 
คำอธิบายหลักสูตร 
 
การทำงานในยุคที่มีการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่สูง บุคคลจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในแง่ของการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นและการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อให้ตนเองเป็นผู้รอบรู้ที่ทันโลกตามกระแสโลกาภิวัฒน์  ซึ่งสิ่งที่บุคคลควรตระหนักและให้ความสำคัญ คืก การพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเองให้มีความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นๆได้ในทุกสถานการณ์ เนื่องจาก โดยทั่วไปบุคคลล้วนมีการประเมินภาพลักษณ์ของบุคคลรอบข้างเสมอ ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากไม่เกิน 7 วินาที เมื่อแรกพบ ดังนั้น หากบุคคลสามารถพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเองให้มีความ โดดเด่นและเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ทำ แน่นอนว่า ทุกการเจรจาธุรกิจและการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
 
หลักสูตร การพัฒนาภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Image Development for Success in Work) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเองให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและอาชีพ (การแต่งกายและเครื่องประดับ) ประกอบกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภายในตนเองและระหว่างบุคคล เพื่อให้สามารถเลือกใช้วิธีการสิ่อสารเชิงบวกเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการ Brain Spa ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ศักยภาพของตนเองและสร้างกระบวนการคิดเชิงบวกได้อย่างต่อเนื่อง
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้ายบุคลิกภาพและการสื่อสาร
 • เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับท่วงท่าอิริยาบถ (การยืน การเดิน การนั่งและการไหว้) และการเลือกใช้คำพูดในการสื่อสารเชิงบวก
 
รายละเอียดเนื้อหา
ภาพลักษณ์ (Image)
 • ความหมายและองค์ประกอบของภาพลักษณ์ (Image)
 • ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของบุคลิกภาพ (Personality)
 • บุคลิกภาพการแต่งกาย (Grooming) ของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
 • ท่วงท่าอิริยาบถ (Gesture and Posture: การเดิน การยืน การนั่งและการไหว้)
การสื่อสาร (Communication)
 • ความหมายความสำคัญและองค์ประกอบของการสื่อสาร
 • การสื่อสารเชิงบวก
 • การสื่อสารเชิงบวกภายในตนเอง
 • การสื่อสารเชิงบวกระหว่างบุคคล
 
รูปแบบกิจกรรม
 • Visual Story Telling: การสอนด้วยการใช้ภาพเป็นสื่อเพื่อสร้างกรอบแนวคิดและความเข้าใจในเนื้อหา เพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้จริง
 • Demonstration : การสาธิตและนำเสนอตัวอย่าง
 • Practice Activities : การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          8,000 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

09 Dec 2021
22 Mar 2022
20 Sep 2022
16 Dec 2022