Human Resource

Empower People at Work (EP)

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
 
AIM
 
เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กร ให้สามารถเลือกใช้กลวิธีในการสื่อสารเชิงบวก สำหรับการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน กระตุ้นความตื่นตัวในการทำงาน และสนับสนุนให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันอย่างสันติ
 
OBJECTIVES
 • เพื่อการพัฒนาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับทีมงานยุคใหม่
 • เพื่อการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้ทีมงาน
 • เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะในสื่อสารเชิงบวกระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน (Positive Communication)
CONTENT
คนต่างวัยในองค์กร (Generations in Organization)
 • องค์กรยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงกำลังพล
 • ความแตกต่างและพฤติกรรมของคนต่างวัย (Baby Boom, Gen X, Gen Y และ Gen M)
 • ความคาดหวังในชีวิตที่ส่งผลต่อการทำงาน
 • ความรับผิดชอบและการปกป้องตนเองผ่าน Ego 
 • กลยุทธ์และวิธีการรับมือกับคนต่างวัยอย่างสันติ
การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน (Empower People) 
 • ประสบการณ์ในความทรงจำของสมองกับการตีความ
 • อิทธิพลของคนต้นแบบ (Role Model) ในเชิงปฏิบัติ
 • การใช้คำสั่งที่ทำให้เกิดการต่อต้านและอคติ
 • การยอมรับ แรงจูงใจและความท้าทายเชิงบวก
 • การสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับทีมงาน
 • วิธีคิดและวิธีพูดที่สร้างผลลัพธ์เป้าหมายให้ทีมงาน 
 • จิตวิทยาการสื่อสารเชิงบวกระหว่างบุคคล
COMPETENCE ELEMENTS COVER IN COURSE
 • ทักษะการคิดและสร้างทัศนคิดเชิงบวก
 • ทักษะการวิเคราะห์ลักษณะบุคคลในมุมบวก
 • ทักษะการปรับและยืดหยุ่นพฤติกรรมภายนอก
 • ทักษะการบริหารและจัดการอารมณ์ของผู้อื่น
 • ทักษะการเลือกใช้จิตวิทยาสื่อสารเชิงบวก
PRE-REQUISITES TO ATTEND COURSE
 • General - ไม่มี
 • Pre-study - หลักสูตร Motivation Drive หรือ หลักสูตร Smart Trust 
 • หรือ หลักสูตร Creative Leader
 • Competence elements - การเป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน (Motivation in Team)
 
Other information
วิธีการฝึกอบรม:  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Proactive Transfer of Knowledge)
 • การวิเคราะห์ลักษณะบุคคล (Generations' Mix)
 • การวิเคราะห์ Case Study จากงานที่ทำจริง
 • การออกแบบชุดคำพูดเชิงบวกตามสถานการณ์
 • การฝึกทักษะการสื่อสารเชิงบวกระหว่างบุคคล (Positive Communication Link)
Category: ภาวะเป็นผู้นำ, ทักษะการเป็นผู้นำ, กระบวนการคิดอย่างผู้นำ, การบริหารทีมงาน
 
Target group (job roles): ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, พนักงานระดับปฏิบัติการ

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          8,000 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

26 Jan 2022
30 Mar 2022
11 Apr 2022
14 Jun 2022
21 Jul 2022
05 Oct 2022
23 Dec 2022