Human Resource

Professional Personality Development (PD)

ระยะเวลา 2 วัน
 
หลักการและเหตุผล
หากพนักงานในองค์กรของท่าน
 • มีทัศนคติเชิงลบต่อการสร้างบุคลิกภาพ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น ปล่อยปะละเลย
 • ไม่สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ลูกค้าไม่เชื่อถือ
 • ขาดความมั่นใจในการเข้าหาและสนทนากับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
 • แต่งกายไม่เป็น ไม่ทราบหลักพื้นฐานในการแต่งกายให้ดูดีและเลือกใช้เครื่องประดับที่เหมาะสม
 • ไม่มั่นใจในการวางท่วงท่าอิริยาบถให้ดูสง่างามน่าดึงดูด
 • เข้าสังคมไม่เป็น วางตัวไม่ถูก ไม่ทราบเรื่องมารยาทสากล หรือมารยาทสาธารณะต่างๆ 
 • เป็นผู้พูดที่น่าเบื่อ เป็นผู้ฟังที่ไม่ให้เกียรติ  ลูกค้าไม่ประทับใจ

วัตถุประสงค์
 • ปรับทัศนคติให้เป็นบวกในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้ด้วยตนเอง
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร  สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
 • สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบเพื่อเป็นประตูสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
 • ปรับการแต่งกายให้เป็นมืออาชีพ ทราบหลักพื้นฐานการแต่งกายและเลือกใช้เครื่องประดับให้ดูดี
 • วางท่าทางและท่วงท่าอิริยาบถให้ดูสง่างามเป็นที่ต้องตาต้องใจ
 • เข้าสังคมเป็น รู้จักการวางตัวในสังคม มีมารยาทสาธารณะ เป็นที่น่าชื่นชม
 • สามารถวิเคราะห์บุคลิกภาพและสไตล์ของตนเองและผู้อื่น เพื่อปรับตัวให้อีกฝ่ายประทับใจ
 • สื่อสารเชิงบวกและสร้างสรรค์  เป็นผู้สื่อสารที่มีเสน่ห์ที่ใครๆ ก็อยากพูดคุยด้วย
 
รายละเอียดหลักสูตร
 • ความสำคัญของบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
 • ตระหนักก่อนปรับเปลี่ยน
 • การสร้างความน่าประทับใจเมื่อแรกพบ
 • คำพูดที่เพราะที่สุด
 • แต่งกาย เสื้อผ้า ใบหน้า ทรงผม ให้ดูเป็นมืออาชีพ
 • เครื่องประดับที่เหมาะสมกับงาน
 • ยิ้ม ยืน เดิน นั่ง ไหว้ ให้ประทับใจ
 • มารยาทสังคม มารยาทสาธารณะ บ่งบอกตัวตนของท่าน
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร  คำพูด น้ำเสียง ภาษากาย
 • เสน่ห์ในการสนทนาด้วยเทคนิคการพูดและฟังอย่างมีหลักการ
 • วิเคราะห์คน 4 ประเภท และการปรับตัวเพื่อพิชิตใจ
 • Johari Window กับการปรับบุคลิกภาพ
 
รูปแบบการฝึกอบรม
 • เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
 • เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม VDO และWorkshop มายมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
 • ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
 • บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ

  Course Duration

         2 Days

 Price List

          15,000 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

12 - 13 Jan 2022
07 - 08 Apr 2022
14 - 15 Jul 2022
27 - 28 Oct 2022