Human Resource

Team Building (TB)

การทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 
เนื้อหาของหลักสูตร
ค้นหาบุคลิกภาพลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงาน โดยใช้ ทฤษฎี DISC ในการแยกคุณลักษณะพฤติกรรมเฉพาะตัวของแต่ละคน
 
เข้าใจธรรมชาติลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงาน
 • D: Dominant (ตรงไปตรงมา)
 • I:  Influence (ช่างพูดช่างเจรจา)
 • S: Steady (ใจเย็น อดทน)
 • C: Conscientious (เจ้าระเบียบ)
ตระหนักถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของสมาชิกในกลุ่มที่มีลักษณะนิสัยต่างกัน
 • การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประสบความสำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน
เข้าใจข้อเสียในการทำงานกลุ่มอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
 • การปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน
 • ตระหนักถึงพฤติกรรมในการแสดงออกต่อเพื่อนร่วมกลุ่ม
ปรับปรุงการทำงานร่วมกันได้อย่างไร
 • จูงใจเพื่อนร่วมทีมโดยการหมุนเวียนหน้าที่ภายในกลุ่ม
 • วิเคราะห์จุดเด่นของเพื่อนร่วมทีมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานกลุ่ม
 • เข้าใจความต้องการของแต่ละคนในกลุ่ม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของการสื่อสารและรูปแบบการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับสมาชิกในกลุ่ม
 • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการทำงานกลุ่ม
การนำหลักการไปปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์

  Course Duration

         Pls call

 Price List

          Contact us
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule