Microsoft Excel (Macro & VBA)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
 
วัตถุประสงค์
 
เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของ Macro สามารถอ่านคำสั่งให้เข้าใจ แก้ไขได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเข้าใจโครงสร้างของภาษา VBA สามารถปรับปรุงแก้ไขคำสั่งให้สั้นกระชับ และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VBA พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคในการสร้างMacro ต่างๆ เพื่อนำไปใช้สร้างระบบงานอัตโนมัติหรือสร้าง Tools ต่างๆ เพิ่มความสามารถให้กับ Excel ตามที่ต้องการได้ 
 
พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel มา
 
 
เนื้อหาหลักสูตร
การสร้างMacroจากการบันทึก
 • ทำความรู้จักกับMacroและการใช้งานเบื้องต้น
 • การตั้งระดับความปลอดภัยในการใช้งานMacro
 • การบันทึกMacroจากเมนู
 • การบันทึกMacroจากแถบเครื่องมือ
 • การบันทึกMacroแบบ Relative mode และ Absolute mode
 • เทคนิคการใช้คีย์ลัด สำหรับช่วยในการบันทึกMacro
 • การลบMacro
การใช้งานMacro
 • การเรียกใช้ Macro จาก Ribbon
 • การเรียกใช้ Macro จาก Quick Access Toolbar
 • การกำหนดคีย์ลัดสำหรับเรียกใช้ Macro
 • การเรียกใช้ Macroแบบ Step Into
การสร้างMacroที่มีขั้นตอนซับซ้อนและจัดเก็บMacro
 • การแบ่งMacroที่ซับซ้อนออกเป็นMacroย่อยๆ
 • เทคนิคการบันทึกMacroให้ใช้งานได้ทันที โดยแทบไม่ต้องแก้ไขรหัส
 • การสร้างMacroสำหรับเรียกใช้Macroอื่น
 • การสร้างMacroจากหน้าต่าง Visual Basic Editor
 • การเรียกใช้Macroจากหน้าต่าง Visual Basic Editor
 • การจัดเก็บMacroไว้ใน Personal Workbook
 • การจัดการเกี่ยวกับ Personal Workbook
การกำหนดMacroให้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • การสร้างเมนูคำสั่ง
 • การสร้างแถบเครื่องมือ
 • การกำหนดMacroไว้กับแถบเมนูหรือแถบเครื่องมือ
 • การสร้างปุ่มคำสั่ง
 • การกำหนดMacroไว้กับปุ่มคำสั่ง
การสร้าง Macro ด้วยภาษา VBA
 • การใช้งานหน้าต่าง Microsoft Visual Basic Editor
 • โครงสร้างของภาษา VBA
 • การแก้ไขค่าต่างๆ จากMacroที่บันทึกไว้
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาด
 • การใช้ Break Point
 • การใช้ Debug Window
 • การใช้งาน Object 
 • การใช้งาน Properties
 • การใช้งาน Method
 • ทำความรู้จักกับ Excel Object Model
 • รู้จักกับรูปแบบของค่าต่างๆที่กำหนดให้กับ Properties และ Method
 • การใช้ With.. End With
 • การตัดทอนคำสั่งให้สั้น กระชับ และใช้งานได้ดี
เรียนรู้การใช้งาน Object ต่างๆ
 • การใช้ Locals Window
 • การใช้ Immediate Window
 • การใช้ Object Browser
 • การใช้ Application Object
 • การใช้ Workbook Object
 • การใช้ Workbook Collection
 • การใช้ Worksheet Object
 • การใช้ Worksheet Collection
 • การใช้ Range Object
 • การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์แบบต่างๆ
การควบคุมการทำงานของคำสั่ง VBA
 • การใช้งาน Variable
 • การใช้ Object Variable
 • การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงาน  ได้แก่ IF Then Else, Do Loop, Select Case, For… Next
 • การเขียน Code เพื่อแสดงข้อความโต้ตอบกับผู้ใช้
 • การเขียน Code เพื่อสร้างกรอบรับค่าจากผู้ใช้ 
 • การเขียน Code เพื่อเรียกใช้ กรอบสำหรับเปิดแฟ้ม
 • การเขียน Code เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่นของ Worksheet
 • การสร้าง  Function  ขึ้นมาใหม่สำหรับใช้เอง
 • การสร้าง User Form และการเขียน Code ควบคุม
 • การกำหนดMacro ให้กับ Control ต่างๆ ของ Form เช่น Checkbox, List Box, Combo Box, Button
 • การสร้างไฟล์ Add-Ins เพื่อสร้าง Tools ต่างๆให้กับผู้อื่นใช้งาน
 • การป้องกันMacroเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไขได้
การสร้าง Application ด้วย VBA 
 • ระบบการนำเข้าข้อมูลเพื่อมาจัดสร้าง เป็นรายงานพร้อมสรุป และการสั่งพิมพ์ ฯลฯ
 • การสร้างไฟล์ Add in สําหรับใช้เป็น Tool แจกจ่ายให้กับผู้อื่น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบงานใน Excel ด้วย Macro หรือ 
 • ผู้ที่อยากเรียนรู้ Macro เพื่อสามารถอ่าน Code และแก้ไข Code เองได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้ที่สนใจการใช้งาน Excel ในระดับลึก

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          5,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

06 Dec 2018
10 Jan 2019
21 Feb 2019
29 Apr 2019
01 Aug 2019
12 Sep 2019
03 Dec 2019
10 Jan 2020
21 Feb 2020
29 Apr 2020
19 Jun 2020
06 Aug 2020
27 Nov 2020