Professional Skills

Microsoft Power Point (Intermediate)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
 
วัตถุประสงค์
ผู้อบรมสามารถสร้างพรีเซนเตชันได้อย่างสวยงาม ถูกต้อง ตามความต้องการ เพียบพร้อมด้วยกระบวนการพัฒนาสไลด์โชว์ เทคนิคเปลี่ยนภาพสไลด์ ตลอดจนเทคนิคลูกเล่น ขณะการนำเสนอด้วยผลงาน รวมทั้ง ยังสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของการแสดงพรีเซนเตชัน เพื่อให้งานนำเสนอมีความน่าสนใจ และชวนติดตาม
 
รายละเอียดหลักสูตร
  • บทที่ 1 เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอผลงานมืออาชีพ
  • บทที่ 2 แนวคิดสำคัญในการสร้างสื่อนำเสนอ
  • บทที่ 3 การสร้างข้อความและรูปภาพ
  • บทที่ 4 การสร้างแผนภูมิ
  • บทที่ 5 การสร้างไดอะแกรม (Smart Art)
  • บทที่ 6 เทคนิคการถ่ายภาพ
  • บทที่ 7 การตั้งค่าอุปกรณ์ฉาย
  • บทที่ 8 การสร้าง Animation แบบมืออาชีพ
  • บทที่ 9 การพิมพ์เอกสารประกอบงานนำเสนอ

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          5,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

25 Feb 2021
07 Apr 2021
04 Jun 2021
10 Aug 2021
14 Oct 2021