Microsoft Word (Advance)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
 
วัตถุประสงค์
 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และใช้ความสามารถในขั้นสูงของ Microsoft Word  เช่น การทำจดหมายเวียน การใช้ระบบข้อความอัตโนมัติ การทำดัชนี สารบัญ การทำแบบฟอร์ม ทำรายงาน  การใช้ Style และการใช้เอกสารสำหรับทำงานร่วมกันเป็นทีม 
 
รายละเอียดหลักสูตร
การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)
 • การสร้างเอกสารต้นฉบับ
 • การสร้างแหล่งเก็บข้อมูล
 • การผนวกเอกสารต้นฉบับกับแหล่งข้อมูล
 • การกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
 • การสั่งพิมพ์ทาง Printer
 • การสั่งพิมพ์เป็นไฟล์เอกสารใหม่
การใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆ
 • การใช้ Auto Spelling Check
 • การใช้ Auto Grammar Check
 • การใช้ AutoCorrect
 • การสร้างและใช้งาน Quick Part
 • การสร้าง Building Block
 • การใช้ AutoText
 • การสร้าง Hyperlink
การจัดทำ Column ในเอกสาร
 • การแบ่ง Section
 • การใช้คำสั่ง Page Break
 • การสร้าง Column
 • การตกแต่งรูปแบบ Column
 • การยกเลิกเอกสารที่มีหลาย Column
การใช้งาน Style
 • การใช้ Style กำหนดรูปแบบ
 • การสร้าง Style ใหม่
 • การเรียกใช้ Style
 • การแก้ไข Style
 • การลบ Style
การจัดการกับเอกสารขนาดใหญ่
 • การสร้างเค้าโครงเอกสาร
 • การกำหนดให้เป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย
 • การแบ่งเอกสารหลักเป็นส่วนย่อย
 • การผนวกไฟล์จากภายนอก
 • การป้องกันการแก้ไขเอกสารย่อย
การจัดทำแบบฟอร์ม
 • การสร้าง Text box สำหรับกรอกข้อความ
 • การสร้าง Drop-Down List
 • การสร้าง Checkbox
 • การใช้ Building Block ในฟอร์ม
 • การป้องกันฟอร์มจากการแก้ไข
การจัดการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
 • การทำสารบัญเลขหน้าอัตโนมัติ
 • การสร้างเชิงอรรถ (Footnote)
 • การสร้างการอ้างอิงท้ายเรื่อง (Endnote)
 • การสร้างที่คั่นเอกสาร (Bookmark)
 • การกำหนดการอ้างอิงแบบไขว้ (Cross-reference)
 • การสร้างดัชนี (Index)
การใช้เอกสารร่วมกัน สำหรับทำงานเป็นทีม
 • การใช้คำสั่ง Track Change
 • การใช้คำสั่ง Compare and Merge Document
 • การกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิด
 • การกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการแก้ไข

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          5,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

05 Mar 2019
07 May 2019
17 Jul 2019
06 Sep 2019
02 Dec 2019
05 Mar 2020
05 May 2020
17 Jul 2020
07 Sep 2020
11 Dec 2020