Professional Skills

Microsoft Word (Advance)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
 
วัตถุประสงค์
 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และใช้ความสามารถในขั้นสูงของ Microsoft Word  เช่น การทำจดหมายเวียน การใช้ระบบข้อความอัตโนมัติ การทำดัชนี สารบัญ การทำแบบฟอร์ม ทำรายงาน  การใช้ Style และการใช้เอกสารสำหรับทำงานร่วมกันเป็นทีม 
 
รายละเอียดหลักสูตร
การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)
 • การสร้างเอกสารต้นฉบับ
 • การสร้างแหล่งเก็บข้อมูล
 • การผนวกเอกสารต้นฉบับกับแหล่งข้อมูล
 • การกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
 • การสั่งพิมพ์ทาง Printer
 • การสั่งพิมพ์เป็นไฟล์เอกสารใหม่
การใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆ
 • การใช้ Auto Spelling Check
 • การใช้ Auto Grammar Check
 • การใช้ AutoCorrect
 • การสร้างและใช้งาน Quick Part
 • การสร้าง Building Block
 • การใช้ AutoText
 • การสร้าง Hyperlink
การจัดทำ Column ในเอกสาร
 • การแบ่ง Section
 • การใช้คำสั่ง Page Break
 • การสร้าง Column
 • การตกแต่งรูปแบบ Column
 • การยกเลิกเอกสารที่มีหลาย Column
การใช้งาน Style
 • การใช้ Style กำหนดรูปแบบ
 • การสร้าง Style ใหม่
 • การเรียกใช้ Style
 • การแก้ไข Style
 • การลบ Style
การจัดการกับเอกสารขนาดใหญ่
 • การสร้างเค้าโครงเอกสาร
 • การกำหนดให้เป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย
 • การแบ่งเอกสารหลักเป็นส่วนย่อย
 • การผนวกไฟล์จากภายนอก
 • การป้องกันการแก้ไขเอกสารย่อย
การจัดทำแบบฟอร์ม
 • การสร้าง Text box สำหรับกรอกข้อความ
 • การสร้าง Drop-Down List
 • การสร้าง Checkbox
 • การใช้ Building Block ในฟอร์ม
 • การป้องกันฟอร์มจากการแก้ไข
การจัดการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
 • การทำสารบัญเลขหน้าอัตโนมัติ
 • การสร้างเชิงอรรถ (Footnote)
 • การสร้างการอ้างอิงท้ายเรื่อง (Endnote)
 • การสร้างที่คั่นเอกสาร (Bookmark)
 • การกำหนดการอ้างอิงแบบไขว้ (Cross-reference)
 • การสร้างดัชนี (Index)
การใช้เอกสารร่วมกัน สำหรับทำงานเป็นทีม
 • การใช้คำสั่ง Track Change
 • การใช้คำสั่ง Compare and Merge Document
 • การกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิด
 • การกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการแก้ไข

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          5,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

11 Mar 2021
05 May 2021
30 Jul 2021
20 Sep 2021
09 Dec 2021