Microsoft Word (Intermediate)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
 
วัตถุประสงค์
 
Microsoft Word  เป็นโปรแกรมสำหรับงานสำนักงาน ที่เป็นที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งมีความสามารถในการทำงานอีกมากมาย ที่เราอาจจะยังไม่เคยนำมาใช้ หรือนำมาใช้แล้วแต่ยังไม่ชำนาญ เนื่องจากยังไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจน โปรแกรมอบรมนี้จะมุ่งเน้นให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจในคำสั่ง เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่จะนำเอาโปรแกรม Microsoft Word นี้มาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าการใช้งานแบบธรรมดา 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิค วิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกษ์ใช้กับงานเอกสารในสำนักงาน
 
รายละเอียดหลักสูตร
จัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า
 • จัดจำแหน่งข้อความ
 • การกำหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษร
 • การกำหนดระยะห่างของบรรทัด 
 • การกำหนดระยะห่างของย่อหน้า
 • การตั้งและการยกเลิกตำแหน่ง Tab 
 • การใส่เลขลำดับแบบบุลเล็ต
 • การจัดรูปแบบย่อหน้ากระดาษ
 
การจัดรูปแบบเอกสาร
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
 • การใส่ข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ (HEader & Footer)
 • การใส่เส้นขอบหน้ากระดาษ (Page Border)
 • การใส่ลายน้ำให้เอกสาร (Water Mark)
 • การแบ่งหน้าเพื่อขึ้นหน้าใหม่ (Page Break)
 • การแก้ไขคำผิดอัตโนมัติ (Auto Correct)
 • การสรุปเอกสาร (Auto Summary) 
 
การจัดการกับจดหมายเวียน
 • รู้จักกับองค์ประกอบหลักของจดหมายเวียน
 • การสร้างฐานข้อมูลรายชื่อ 
 • การสร้างจดหมายเวียนที่เป็นจดหมาย
 • การสร้างจดหมายเวียนที่เป็นซองจดหมาย
 • การสร้างป้ายเลเบล (Label) 
 • การส่งจดหมายเวียนทางอีเมล์
 • การแก้ไขจดหมายเวียน
 
การจัดการเอกสารขนาดใหญ่ด้วยสไตล์
 • การกำหนดลักษณะตัวอักษรด้วยสไตล์ (Style)
 • การสร้างสารบัญ (Table of Contents)
 • การทำเป็นเอกสารขั้นตอนสุดท้าย (Mark as Final)
 • การสั่งพิมพ์เอกสาร
 
การจัดรูปแบบเอกสาร
 • การแทรกตารางจากโปรแกรม MS Excel 
 • การสร้างตารางจากปุ่ม Insert Table
 • การแปลงตารางจากข้อความ
 • การแปลงข้อความเป็นตาราง
 • กำหนดให้มีการพิมพ์ซ้ำส่วหัวตาราง
 • การเพิ่มและลบ Row และ Column 
 • การผนวกเซลล์และการแบ่งเซลล์ในตาราง
 • การจัดตารางให้พอดีอัตโนมัติ
 • การคำนวณตัวเลขในตาราง
 
การตรวจทานเอกสาร
 • การตรวจสอบคำสะกดผิดในเอกสาร
 • การตรวจสอบไวยากรณ์ที่ผิดในเอกสาร
 • การค้นหาและการแทนที่คำ 
 • การแปลข้อความภษาาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • การติดตามแก้ไขเอกสาร (Track Change)
 
การสร้างฟอร์ม และมาโคร
 • การเริ่มต้นการสร้างแบบฟอร์ม
 • ส่วนประกอบของฟอร์ม
 • องค์ประกอบต่างๆ ของแถบเครื่องมือ Form 
 • การสร้าง Macro
 • การบันทึก Macro 
 • กาารสร้างปุ่มคำสั่ง

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          5,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

07 Jan 2019
04 Mar 2019
06 May 2019
14 Aug 2019
24 Oct 2019
07 Jan 2020
04 Mar 2020
04 May 2020
14 Aug 2020
14 Oct 2020