Professional Skills

English for Business Communicative Intelligence (EBCI)

ระยะเวลา 35 ชั่วโมง
 
หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษกําลังมีบทบาทมากขึ้นในทุกๆด้านของชีวิต การจะประสบความสําเร็จในธุรกิจได้นั้นคุณจําเป็นต้องมีทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านการพูด อ่าน เขียน ประชุม นำเสนอไอเดีย และเจรจา โดยจะต้องสามารถโน้มน้าวผู้ฟังได้ หากคุณมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีก็จะสามารถเพิ่มโอกาสและต่อยอดให้กับธุรกิจรวมทั้งเสริมสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ในทางกลับกันหากคุณยังใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีก็อาจเป็นอุปสรรคทําให้คุณไม่ได้งานจากลูกค้าหรือแม้กระทั่งเสียโอกาสทางความก้าวหน้าในการทำงาน การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษจะปูทางให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาและเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน
 
วัตถุประสงค์
 
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้
 • ปรับพื้นฐานให้แน่น เรียนรู้โครงสร้างหลักๆที่สำคัญ
 • ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องแปล
 • ฝึกสื่อความคิดที่ซับซ้อนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ รู้วิธีการสื่อสารไอเดียให้โดนใจผู้ฟัง
 • ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อนำไปใช้ในการประชุม รวมถึงการเจรจาและสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
 
รายละเอียดหลักสูตร
 • รู้จักการออกเสียงคำและสระให้มี accent ที่ถูกต้อง
 • ทำความรู้จักกับส่วนต่างๆของภาษาอังกฤษ
 • ฝึกการทักทายแนะนำตัวเองและการนำเสนอข้อมูลทั่วไปในที่ประชุม
 • รู้จักกับโครงสร้างภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะด้านการอ่านในหลากหลายสถานการณ์
 • ฝึกใช้ Tense ในการสนทนาให้เป็นธรรมชาติ
 • พัฒนาทักษะการฟังและพูดอย่างเข้มข้นจากสื่อโฆษณา ภาพยนตร์ เทรลเลอร์ บทสัมภาษณ์ ชีวประวัติและการโต้วาที
 • ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ผิดพลาด
 • เรียนรู้เทคนิคการพูดให้ Professional (5-minute speech)
 • เริ่มโปรแกรมด้วยการเรียนรู้เทคนิคการออกเสียงพยัญชนะ คำยากๆ จนไปถึงการกำกับโทนภาษา (rhythm of speech)
 • เรียนรู้คำถามหลายๆแบบและการตอบคำถามที่เหมาะสม เพื่อขจัดความกังวลในการคุยกับชาวต่างชาติ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นการรับสาย การฝากข้อความ การทำนัดหมายรวมถึงการ conference call
 • เทคนิคการเขียนอีเมล์และเอกสารธุรกิจให้ถูกต้องและตรงประเด็น
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างประโยคที่ซับซ้อนรวมถึงการสื่อสารที่สมบูรณ์
 • การเข้าประชุมและการตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็น
 • เจรจาอย่างไรให้ win-win
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้โดดเด่นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับ ตัวคุณเอง 

  Course Duration

         4 Days

 Price List

          25,000 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

11 - 14 Jan 2021
19 - 22 Apr 2021
05 - 08 Jul 2021
18 - 21 Oct 2021