Negotiation Skills (NS)

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
 
ระยะเวลา 1 วัน
 
หลักการและเหตุผล
 
ในการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องมีการเจรจาระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความต้องการหรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ ความสามารถในการเจรจาต่อรองและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ “การใช้วิธีการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวจูงใจ” ที่เหมาะสม จะช่วยให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด เกิดการยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงไว้ซึ่งความมั่นคงของความสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า หลักสูตร “Effective Negotiation Skills” มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ช่วยเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจในขั้นสูง ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้น
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฏเกณฑ์พื้นฐานของการเจรจาต่อรอง 
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะและกลวิธีในการเจรจาต่อรอง 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นรวมถึงลูกค้า 
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดและการสื่อสาร เพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจ เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดหลักสูตร
 
เริ่ม 9.00 น.
 • กฎการเจรจาต่อรอง ความจริงพื้นฐาน ทฤษฏีเกมส์ (Game Theory) ที่นักขายหรือนักเจรจาต้องรู้ 
 • กลยุทธ์การครองเกม หลักการอ่านคู่เจรจา รู้วัตถุประสงค์ รู้เรื่องลูกค้าหรือคนที่จะเจรจาด้วย ปรับตามสถานการณ์การทำงานทั้งในและนอกองค์กร การตั้งรับการเจรจาหรือปรับการเจรจาให้เหมาะสมกับคู่เจรจาในหลายๆ ระดับ รวมถึงการวางแผนแนวทางเพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้าหมาย 
 • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้ากันได้ในช่วงเริ่มต้น (Build Rapport) “รู้เขา รู้เรา” เพื่อเตรียมตัวในการเจรจาและวิธีการหาข้อมูลของผู้ที่เราจะไปโน้มน้าวหรือสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วย
 
พักเบรค: 10.30-10.45 น.
 • กลยุทธ์ในการเจรจาและเทคนิคการโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิผลสำหรับคนทำงานในยุคใหม่ ด้วยการทำแบบประเมินทางจิตวิทยาว่าเรามีความถนัดในรูปแบบใดและควรพัฒนาในรูปแบบใด เพื่อให้สามารถโน้มน้าวและเจรจากับคู่เจรจาในกรณีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • ขั้นตอนในการวิเคราะห์ การวางแผน การโน้มน้าวจูงใจ และการเจรจา 
 • กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพด้วย PISESA” 
 • องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจพร้อมทำแบบประเมินว่า  “คุณมีสไตล์การโน้มน้าวจูงใจหรือการเจรจาในรูปแบบใด” 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Strategic Negotiation ) และเทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยแนวทางผสมผสาน (Multi-Dimensional Approach)
 • Workshop: วิธีการใช้ในงาน
 • แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล การใช้ศาสตร์ NLP: Neuro Linguistic Programming พร้อมฝึกปฏิบัติ กิจกรรม “การสื่อสารและโน้มน้าวใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก” ด้วย Model ต่างๆ
 
พักเบรค: 14.30-14.45 น.
 • สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ (Win – Win Negotiation) และแนวทางในการปิดการเจรจาต่อรอง
 • การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึงการกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated Agreement: BATNA) 
 • สรุปการนำไปประยุกต์ใช้จริงของแต่ละท่าน และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย 
 
สิ้นสุด 17.00 น. 
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
 • เป็นผู้มีทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
 • เป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ถึงชัยชนะด้วย
 • เป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของความสัมพันธ์กับผู้ร่วมกันในหลายๆ ระดับหรือคู่เจรจา
 • เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
 
รูปแบบการอบรม
บรรยาย สื่อมัลติมีเดียและฝึกปฏิบัติจริงด้วยบทบาทสมมุติ (Role Play) หรือการสาธิตโดยให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีส่วนร่วม
 
วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการฝึกปฏิบัติ  
 
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม 
พนักงานบริการ (ผู้ที่บริการลูกค้าภายนอก หรือลูกค้าภายในองค์กร), Sales, ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องใช้การเจรจาต่อรองหรือโน้มน้าวใจกับผู้อื่น

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          7,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

07 Dec 2018
22 Feb 2019
10 May 2019
02 Aug 2019
08 Nov 2019
13 Dec 2019
14 Feb 2020
15 May 2020
13 Aug 2020
25 Dec 2020