Professional Skills

Effective Communication (EC)

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ระยะเวลา 1 วัน
 
หลักการและเหตุผล
 
องค์กรจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือบุคลากรในองค์การที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือสำคัญที่สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่ดีอย่างหนึ่งคือ การสื่อสารระหว่างกันของพนักงานในองค์กร หากพนักงานมีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจกัน และลดปัญหาความขัดแย้งจากที่อาจเกิดขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันได้ของพนักงานในองค์กรได้
 
วัตถุประสงค์
 • สร้างทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสารกันระหว่างทีมงาน 
 • ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมงาน 
 • เสริมสร้างให้พนักงานมีแนวทางในการสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รายละเอียดหลักสูตร
 • ความสำคัญของการสื่อสาร 
 • วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น 
 • การสื่อสารด้วยทัศนคติเชิงบวก 
 • ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สื่อสาร (Emotional Intelligence) 
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (การพูด / การฟังอย่างลึกซึ้ง) 
 • กลยุทธ์ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
 • การสื่อสารแบบ Assertive Communication 
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทีดี 
 • เทคนิคการให้ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการฝึกอบรม
พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและเกิดทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสาร เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสื่อสารและสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์การทำงานจริง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและความสุขในการทำงานร่วมกัน
 
รูปแบบการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • Workshop
 • กิจกรรม
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้บริหารทั่วไป

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          9,500 Baht (Exclusive of VAT 7%)
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

05 Apr 2022
29 Jul 2022
12 Oct 2022