Professional Skills

Creative Leader (CL)

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นผู้บังคับบัญชา
 • เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคการการบริหารงานที่ครบกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกระบวนการบริหารจัดคนให้เกิดผลลัพธ์ตามที่หวัง
 
เนื้อหาของหลักสูตร
 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 • ความแตกต่างระหว่างงานพนักงานกับงานหัวหน้างาน ทำไมหัวหน้าบางคนจึงยังคงทำตัวเหมือนเป็นพนักงาน
 • ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน
การพัฒนาพนักงาน
 • ทำไมหัวหน้าต้องพัฒนาพนักงาน
 • แนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น
 • การบริหารความรู้ให้กับทีมงาน
การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน
 • ลักษณะของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ดี
 • เครื่องมือวัดผลงาน (KPI)
 • เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผน
การควบคุมงาน
 • หัวหน้ากับการควบคุมงาน
 • การใช้ระบบเตือนในขั้นตอนการควบคุม
 • ปัจจัยที่ทำให้การควบคุมงานล้มเหลว
 • ระบบควบคุมงานที่ดี
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 • วิธีคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
 • การคิดแบบ Lateral Thinking
 • เทคนิคการตัดสินใจ

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          8,000 Baht (Exclusive of VAT 7%)
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

19 Nov 2021
23 Feb 2022
19 May 2022
31 Aug 2022
04 Nov 2022