Professional Skills

Strategic Talent Management (STM)

การบริหารจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ 
 
ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน
 
 
หลักการและเหตุผล
 
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา รวมถึงความหลากหลายต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อเป้าหมายสูงขึ้นตามไปด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ปัจจุบันพบว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องมีบุคลากรที่เรียกว่า “คนเก่ง (Talent)” เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนองค์กรไปถึงเป้าหมายที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นองค์กรที่ต้องการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจึงต้องเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาทักษะขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์นั้นจะสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริบทในเรื่องการบริหารคนเก่ง (Talent Management) เป็นเรื่องที่องค์กรสมัยใหม่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าเพราะถือเป็นกุญแจหลักที่ทำให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
 
คนเก่งในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ทิศทาง  ความคิดความเชื่อ การกำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนในการบริหาร Talent ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร การสร้างคนเก่งและสร้างระบบการบริหารคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการใหญ่หรือใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่ว่าองค์กรขนาดใดก็สามารถเริ่มสร้างผลสำเร็จเชิงธุรกิจขององค์กรในระยะยาวได้ โดยเริ่มจากความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารในเรื่องของการบริหาร Talent
 
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการบริหาร Talent
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 • พัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร Talent ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 
 • นำวิธีบริหาร Talent มาปรับใช้กับการบริหารผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 • แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ
 
รูปแบบการฝึกอบรม
 • บรรยาย อภิปราย
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 • Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้
 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและปฏิบัติงานด้าน HR
 
 
เนื้อหาของหลักสูตร
 
ส่วนที่ 1 การบริหารคนเก่งกับการพัฒนาขีดความสามารถองค์กร
 • Current Trends in Global Workforce & Talent Acquisition in AEC 2016
 • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management Systems) กับ ระบบการบริหารคนเก่ง (Talent Management Systems)
 • เชื่อมโยง Talent Acquisition to HR Strategies & Overall Business 
 • วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหาร Talent
 
ส่วนที่ 2 วิธีการและการกำหนดกลยุทธ์บริหาร Talent ให้ตอบโจทย์องค์กร
 • ปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการบริหาร Talent ในองค์กร 
 • แนวการสร้างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์องค์กร (Road Map)
 • ต่อยอดแผนกลยุทธ์การบริหาร Talent กับแผนงานกลยุทธ์หลักในสายงาน
 • ออกแบบทักษะความสามารถของTalent ที่องค์กรคาดหวัง (ตัวอย่างจากกรณีศึกษา) 
 • รูปแบบเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อนำไปใช้บริหาร Talent 
 • แนวทางการสร้างแผนพัฒนา Talent ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหาร Talent กับการบริหารผลงาน
 • การบริหาร Talent กับการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ประเด็นที่ต้องพิจารณาและแนวทางแก้ไข
 • ความสำคัญของการพัฒนาสายอาชีพ กับการบริหาร Talent
 
ส่วนที่ 3 การควบคุมเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ (Result and Controlling)
 • รูปแบบการประเมินผลลัพธ์
 • การติดตามผลและเสริมแรง
 • ความสำเร็จและความล้มเหลวของการบริหาร Talent
 • ตัวอย่างเครื่องมือที่น่าสนใจ
 • กรณีศึกษาที่น่าสนใจ (องค์กรชั้นนำและงานวิจัย)

  Course Duration

         2 Days

 Price List

          15,000 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

14 - 15 Feb 2022
23 - 24 Jun 2022
11 - 12 Oct 2022