Professional Skills

Finance for Non-Financial Professionals Workshop (FNF)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน  
 
หลักการและเหตุผล 
 
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้บริหารในองค์กรธุรกิจย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีความรู้ทางด้านการเงินและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานมากขึ้น เนื่องจาก “เงิน” เป็นพลังขับเคลื่อนที่ขาดเสียไม่ได้สำหรับองค์กรธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือ SMEs นอกจากจะต้องมี “ความรู้พื้นฐานทางการเงิน” ที่จะวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลจากการดำเนินธุรกิจว่าเป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ สถานะของกิจการเป็นอย่างไร และยังมี “เงิน” เพียงพอที่จะดำเนินกิจการต่อไปมากน้อยเพียงใดแล้ว ยังต้องมีความรู้ในการจัดการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงิน การลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น ซึ่งความรู้ทางการเงินที่กล่าวถึงจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทำให้ธุรกิจพัฒนาและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยังช่วยป้องกัน/หลีกเลี่ยง/ลด “ความเสี่ยง” ทางธุรกิจที่สะท้อนออกมาในรูปของ “การเงิน” ที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น
 
เครื่องมือที่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ในการชี้วัดผลการดำเนินงานและสถานะของธุรกิจ ได้แก่ “งบการเงิน” ที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ให้ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารได้เห็นถึงผลการดำเนินงาน ตลอดจนฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการ ตลอดจนตระหนักถึงประเด็นที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องใช้งบการเงิน และเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในธุรกิจ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เนื้อหาของหลักสูตรนี้ นอกจากผู้ประกอบการ SMEs/ผู้บริหารที่ไม่ได้ทำงานทางด้านการเงินโดยตรง จะได้เข้าใจในการถึงการนำ “งบการเงิน” มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กิจการแล้ว ยังจะได้เรียนรู้ความรู้ทางการเงินเบื้องต้นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ เพื่อพัฒนาทักษะในการนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ ตลอดจนเข้าใจวิธีการวางแผนทางการเงินของกิจการในอนาคตได้ อันจะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 
 
วัตถุประสงค์  
 • เข้าใจความสำคัญของการเงินต่อองค์กรธุรกิจ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงิน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร 
 • เข้าใจพื้นฐานของหลักการบัญชีที่สำคัญและงบการเงิน 
 • เรียนรู้หลักการวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
 • เรียนรู้แนวคิดในการคำนวณต้นทุนสินค้าและบริการ รวมถึงวิธีการคำนวณจุดคุ้มทุน 
 • เรียนรู้แนวคิดในเกี่ยวกับการจัดหาเงินของธุรกิจ – โครงสร้างของเงินทุน แหล่งเงินทุน และต้นทุนการเงิน 
 • เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนของธุรกิจ – แนวคิดในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดทำงบประมาณลงทุน (Capital Budgeting) และการประเมินผลตอบแทนการลงทุน 
 • เรียนรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจและการบริหารสภาพคล่อง 
 
 
รายละเอียดหลักสูตร 
 
 • ภาพรวมการบริหารการเงินในองค์กรธุรกิจ 
  เนื้อหาโดยสรุป อธิบายถึงความสำคัญของการเงิน บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ 
 • การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ 
  เนื้อหาโดยสรุป อธิบายถึงความรู้พื้นฐานทางด้านการบัญชีที่ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารต้องรู้ ความสำคัญของข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายบัญชีเพื่อนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจ 
 • งบการเงินและประเภทของงบการเงิน  
  เนื้อหาโดยสรุป อธิบายถึงหลักการของงบการเงิน รูปแบบของงบการเงิน และความสัมพันธ์ของงบการเงินประเภทต่าง ๆ 
 • การวิเคราะห์งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน 
  เนื้อหาโดยสรุป อธิบายถึงหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน 
 • การคำนวณต้นทุนสินค้าและบริการ รวมถึงการคำนวณจุดคุ้มทุน 
  เนื้อหาโดยสรุป อธิบายถึงหลักการเบื้องต้นในการคำนวณต้นทุนสินค้าและบริการ วิธีการคำนวณและวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อวางแผนกำไร 
 • ประเภทของแหล่งเงินทุนและการคำนวณต้นทุนทางการเงิน
  เนื้อหาโดยสรุป อธิบายถึงแหล่งเงินทุนประเภทต่าง ๆ สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ข้อดีข้อเสียของแหล่งเงินทุนแต่ละประเภท การคำนวณต้นทุนทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากับผลตอบแทนของโครงการ 
 • งบประมาณลงทุนและการประเมินผลตอบแทน
  เนื้อหาโดยสรุป อธิบายถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดทำงบประมาณลงทุน เทคนิคในการประเมินผลตอบแทนและพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน 
 • เงินทุนหมุนเวียนและการบริหารสภาพคล่อง 
  เนื้อหาโดยสรุป อธิบายถึงหลักการของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การคำนวณเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนของธนาคารมีอะไรบ้าง และเทคนิคในการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ 
 • Workshop 
 
 
ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม 
 • บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ไม่มีพื้นฐานทางการเงินและบัญชี แต่ต้องใช้ความรู้ทางด้านการเงินประกอบการตัดสินใจ
 • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหรือเจ้าของกิจการ
 • ผู้จัดการหรือผู้บริหารหน่วยงาน
 • ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระหรือผู้มีวิชาชีพทางด้านอื่น
 • บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินธุรกิจ

  Course Duration

         2 Days

 Price List

          15,000 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

01 - 02 Nov 2021
17 - 18 Mar 2022
14 - 15 Jul 2022
10 - 11 Nov 2022