Professional Skills

Professional Slide Presentation and Infographic (SPI)

สร้างสื่อสไลด์อย่างสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้พาวเวอร์พอยต์เพื่อการสร้างอินโฟกราฟิก
 
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อสไลด์พรีเซ็นเทชั่นให้ดูน่าสนใจได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ที่ฟรีสำหรับการออกแบบสไลด์
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบสื่อประเภทอินโฟกราฟฟิกเบื้องต้นได้
 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับทำสไลด์มาสร้างอินโฟกราฟฟิกได้
 
หัวข้อการบรรยาย
 • การเตรียมตัวสำหรับออกแบบสไลด์และอินโฟกราฟฟิก (Design preparation)
 • การหาแรงงบันดาลใจและตัวอย่างการออกแบบสไลด์
 • การพัฒนารูปแบบของ Visual Slide Presentation (Developing theme)
 • การจัดการเรื่องตัวหนังสือ (Typography) และ ภาพ (Image)
 • การใช้กราฟที่เหมาะสม
 • เทคนิคการค้นหาภาพประกอบและ pictograms
 • Infographic เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้
 
รูปแบบการฝึกอบรม
 • บรรยาย 30%
 • กิจกรรมฝึกทักษะ 70%

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          9,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

07 Dec 2021
10 Mar 2022
12 Jul 2022
21 Dec 2022