Sales Skills (SA)

ทักษะที่สำคัญในงานขาย
 
ระยะเวลา 1 วัน
 
 
หลักการและเหตุผล
 
บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่แบบราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา  และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อ การสื่อสาร การนำเสนอ และการขายสินค้า หรือบริการ ซึ่งต้องมี กระบวนการของการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในตัวสินค้า สร้างสรรค์และนำเสนอในมุมมองที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจโดยการสร้างฐานลูกค้าระยะยาวอย่างมั่นคง และสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต  พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่
 
วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร Sales Skills  (ทักษะที่สำคัญในงานขาย) พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำเสนอและให้ข้อมูลเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพในงานขาย เพื่อให้มีจิตใจรักงานขาย กระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การนำเสนอ การใช้สื่อต่าง รวมถึงการสื่อสารและมีบุคลิกภาพเพื่องานขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจในยุคใหม่
 
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนำเสนอในงานขายอย่างมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารระดับสูง อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการต่างๆเพื่อสื่อสารในองค์กร และสื่อสารถึงลูกค้านอกองค์กร ฯลฯ อย่างมืออาชีพ
 • เพื่อเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรอง ได้อย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้กระบวนการขายที่สำคัญ เพื่อนำมาประยุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้า
 
รายละเอียดหลักสูตร
 • ขั้นตอนการนำเสนอและรับฟังเชิงที่ปรึกษาให้กับลูกค้า (Consultative Selling)กระบวนการขาย และเทคนิคในการนำเสนอสินค้า หรือบริการต่างๆ ด้วย Model P-I-S-E-S-A 
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือผู้ฟัง เทคนิคการฟัง  (Listening Technique) และการตอบคำถาม เทคนิคการปิดการขาย  การตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า การรับมือกับการเจรจาต่อรอง  เทคนิคการตอบคำถามของลูกค้า หรือผู้ฟัง พัฒนาการนำเสนอ 
 • Workshop "การนำเสนอการขาย: บุคลิกภาพต้องตา-นำเสนอโดนใจ " 
 • ขั้นตอน การวิเคราะห์ การวางแผน และการเจรจา ต่อรอง กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพ”
 • ทฤษฎี H.M.L.และทฤษฎี Game Theory สร้างแนวคิดของนักเจรจาที่เน้นความสำเร็จ
 • องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจ พร้อมทำแบบประเมินว่าคุณมีสไตล์การเจรจาในรูปแบบใด
 • แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล การใช้ศาสตร์ NLP : Neuro Linguistic Programming พร้อมฝึกปฏิบัติ workshop
 • การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึง การกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated  Agreement : BATNA)
 • สรุปการนำไปประยุกต์ใช้จริงของแต่ละท่าน หรือแต่ละกลุ่ม และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
 • กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติในการขาย เพื่อทบทวนกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไป และฝึกการเจรจาต่อรอง  เพื่อให้ได้ข้อตกลงแบบ ชนะ-ชนะ (WIN-WIN)
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมืออาชีพ และสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในการเป็นนักขายมืออาชีพและสร้างฐานลูกค้าระยะยาวที่ใช้ได้จริง
 • เป็นผู้มีทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
 • เป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของ ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่เจรจา
 • ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ  และมีเป้าหมาย ในการทำงาน การนำเสนอในการขาย และมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในตนเอง อีกทั้งสินค้าและบริการที่ทำ รวมถึงองค์กร
 • ผู้เข้าอบรมอยากออกไปใช้เทคนิคการนำเสนอและการขาย เพื่อสรรค์สร้างผลงาน สร้างรายได้จากการขาย ได้อย่างมั่นใจ
 
รูปแบบการฝึกอบรม
 
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้   
 • การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
 • ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
 • แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
 • ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และวิธีคิดภายใน
 • สื่อมัลติมีเดีย
 

  Course Duration

         1 Day

 Price List

          7,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

07 Mar 2019
11 Apr 2019
15 Jul 2019
21 Oct 2019
09 Dec 2019
02 Mar 2020
07 Jul 2020
12 Oct 2020
11 Dec 2020