Professional Skills

Systematic Thinking for Problem Solving & Decision Making (STP)

ลับคมความคิด เปลี่ยนวิธีคิดในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 
ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน
 
โลกของธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับการผลิต การพาณิชย์ ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร การให้บริการ งานทั้งในองค์การภาครัฐ และธุรกิจของเอกชน จะพบว่าชีวิตการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานทุกคน ทุกระดับ จะไม่สามารถหลีกหนีกับ "ปัญหา" และ "การตัดสินใจ" ได้เลย ดังนั้น จึงพบว่าการตัดสินใจของบุคคลดังกล่าว มักจะเป็นไปในลักษณะของการด่วนตัดสินใจ ขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จึงทำให้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจผิดพลาดไป กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สำหรับนักบริหาร จึงถือเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคในการบริหารงานเพื่อจัดการตนเอง แก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมถึงแก้ไข ความขัดแย้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำเทคนิคและแนวคิดมาประยุกต์เพื่อการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคและแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้และพัฒนาทักษะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบรู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ และมีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้ว
 
หัวข้อในการอบรม
 
การประเมินสถานการณ์
 • ระบุว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องคืออะไร
 • จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง
 • วางแผนขั้นต่อไป
 • วางแผนผูที้่จะต้องเกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ปัญหา
 • อธิบายปัญหา
 • ระบุสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
 • ประเมินสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
 • ยืนยันสาเหตุที่แท้จริง
การวิเคราะห์การตัดสินใจ
 • กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน
 • ประเมินทางเลือก
 • ประเมินความเสี่ยง
 • ตัดสินใจเลือก
การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ระบุสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุ
 • ดำเนินการป้องกัน
 • วางแผนรับมือ
 
วิธีการอบรม
 
ประกอบด้วยการบรรยายด้านทฤษฎี หลักการวิธีการต่างๆ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา ตลอดจนจัดกลุ่มอภิปราย เพื่อใหผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะรวมถึงการวิเคราะห์ทั้งกรณีเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม ซึ่งกว่า 60% ของเวลาที่ใช้จะเน้นเหตุการณ์ และเรื่องราวที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสเสนอผลงานในลักษณะต่างๆ
 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • เข้าใจขั้นตอนของการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์การตัดสินใจ และการวิเคราะห์ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 • สามารถตั้งคำถามสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อใหได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี โดยอาศัยใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจแยกแยะว่าปัญหาใดต้องใช้บุคลากรประเภทใดเข้าร่วมแก้ปัญหา
 • มีเทคนิค และวิธีการที่ดีในการจะขจัดปัญหาข้อโต้แย้ง เพื่อการตัดสินใจที่ดีร่วมกันของกลุ่ม
 • การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่ปัญหาจะเกิด และมีแผนสำรองเพื่อลดความเสียหายในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมา

  Course Duration

         3 Days

 Price List

          31,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

22 - 24 Feb 2021
31 May - 02 Jun 2021
26 - 28 Oct 2021
07 - 09 Dec 2021