Systematic Thinking for Problem Solving & Decision Making (STP)

ระยะเวลาอบรม 3 วัน

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. ทำไมต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 • ความแตกต่างของคำว่า “ปัญหา” กับ “สถานการณ์”
 • วิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
 • ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

2. วิธีการในการแก้ปัญหา

 • ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่ามีปัญหา
 • การหาสาเหตุที่แท้จริงของตัวปัญหา เพื่อขจัดปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 • วิธีการหาสาเหตุของปัญหาในรูปแบบที่แตกต่าง
 • การตรวจสอบว่า เป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือไม่

3. การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

 • การป้องกันดีกว่าการแก้ไข
 • ปัญหาใดบ้างจะต้องเตรียมการป้องกันไว้เป็นการล่วงหน้า
 • สิ่งที่ทำให้การป้องกันยังมีความบกพร่อง
 • การนำวิธีการป้องกันปัญหามาประยุกต์ใช้

4.การสร้างโอกาสที่ดีให้เกิดขึ้น

 • ทำไมหลายครั้งเราจึงปล่อยให้โอกาสที่ดีหลุดลอยไป
 • เทคนิคการสร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้น

5. การตัดสินใจ

 • การใช้เหตุผลกับอารมณ์ในการตัดสินใจ
 • อย่างไรจึงจะเป็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
 • เหตุที่คนมักจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าใช้เหตุผล
   

วิธีการฝึกอบรม

การสัมมนาในหลักสูตรนี้จะไม่เน้นการบรรยาย แต่จะเน้นการจัดกลุ่มอภิปราย การวิเคราะห์ปัญหา จากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นจริง เน้นการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยใช้เหตุการณ์และเรื่องราวที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตการทำงาน

  Course Duration

         3 Days

 Price List

          31,500 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

12 - 14 Feb 2020
27 - 29 May 2020
17 - 19 Jun 2020
05 - 07 Aug 2020
18 - 20 Nov 2020