Professional Skills

Train the Professional Trainer (TPT)

การฝึกเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 
ระยะเวลา 3 วัน
 
หลักการและเหตุผล
 
การเป็นวิทยากรมืออาชีพได้ต้องประกอบไปด้วยทักษะที่หลากหลาย มีความรู้ที่จะถ่ายทอดอย่างเดียวไม่พอ สิ่งที่ผู้เรียนมุ่งหวังคือ การสอนที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย สามารถเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้เต็มที่ การใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เรียน ทั้งยังสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ดึงการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไปถึงการทำให้การสอนดูน่าติดตามและเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ครั้งต่อๆไป
 
 
วัตถุประสงค์
 • เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้สอนมืออาชีพ มีทัศนคติที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered)
 • สอนให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ ผู้เรียนเอาไปใช้ได้จริง(Friendly Content and Willing-to-Do Application)
 • ใช้เทคนิคและเครื่องมือการสอนที่สร้างสรรค์ หลากหลายและน่าติดตาม (Selection of Impact Training Methods) เน้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Activity Based Learning)
 • ส่งมอบด้วยบรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ (Show Time Delivery)
 • เคลื่อนไหวร่างกาย สบสายตา มีเสียงที่ทรงพลังด้วยการใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉานของการออกเสียง  จังหวะจะโคนของการออกเสียง (Smart Personality) 
 • ประเมินผลก่อนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อม  ประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับแผนการและกิจกรรม ประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาตัวเอง (Self and Learner’s Assessment)
 
รายละเอียดหลักสูตร
 • หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (To Be the Professional Trainer)
 • จิตวิทยาในการสอน (Psychology of Teaching)
 • การบริหารเนื้อหา ( Content Management)
 • บุคลิกภาพของวิทยากร (Smart Personality of Trainer)
 • หลักการและเทคนิคในการสอน (Principles and Training Methods)
 • สื่อการสอน (Effective Instruction Media)
 • แผนการสอน (Lesson Plan)
 • การเตรียมพร้อมและการประเมินผล (Self and Learner’s Assessment)
 
รูปแบบการฝึกอบรม
 • ใช้เทคนิคในการจำลองสถานการณ์การสอนจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบการนำเสนอและเทคนิคต่างๆ อันหลากหลายและซึมซับบรรยากาศในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง
 • เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม VDO และWorkshop มากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 
 • บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ     
 • ผู้เรียนมีโอกาสได้ออกแบบการสอนและทำการสอนจริงพร้อมการประเมินผลแบบโค้ชชิ่ง และ Feedback จากผู้สอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
 • มีการบันทึกวีดีโอการฝึกสอนของผู้เรียน  และส่งมอบให้กับผู้เรียนเพื่อได้เห็นการสอนของตนจากมุมผู้เรียน  เพื่อความตระหนักรู้และการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการสอนต่อไป 
 
 
เครื่องมือในการฝึกอบรม
กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
กิจกรรมกลุ่ม (Group Activity)
บทบาทสมมติ (Role Play)
การฝึกปฏิบัติ (Skill Practice)
เกม (Game)
การอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion)
การแชร์และแบ่งปันข้อมูล (Sharing)
กลุ่มวน (Round Robin)
คลิปวีดีโอ (VDO Clip)
บ่อนคาสิโน (Casino Classroom)
โค้ชชิ่ง (Coaching)

  Course Duration

         3 Days

 Price List

          35,000 Baht
          Special Offer : Contact us

  Available Schedule

03 - 05 Mar 2021
19 - 21 Jul 2021
24 - 26 Nov 2021