Human Resource

Human Resource

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการใช้กลยุทธ์วางแผนการทำงาน ให้สัมพันธ์กับทุกฝ่ายในองค์กร และมีประสิทธิภาพมากที่สุด