Proactive CRM & CEM

Proactive CRM & CEM

การบริหารความสัมพันธ์
และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า 

“การแข่งขัน” ในสังคมธุรกิจที่รุนแรง 
เนื่องมาจากจำนวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น
“พฤติกรรมของผู้บริโภค” 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
“ต้นทุน” ในการผลิตสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
“ประเภทของสินค้าและบริการ” 
จากหลายแห่งที่จำหน่ายแทบไม่แตกต่างกัน
รวมถึง “เงื่อนไขและอุปสรรคทางการตลาด” 
ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากขึ้นเป็นทวีคูณ”

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ 
กลายเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจและองค์กรหลายแห่ง 
ต่างเร่งปรับ “ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด ”
รวมถึง “วิธีการในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า” 
เพื่อยกระดับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ (Products) 
และบริการ (Services) ของตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ 
“การรักษาลูกค้าไว้ให้อยู่กับองค์กรอย่างยาวนานที่สุด” 
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจ
ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และคุณค่าที่ดีแก่ “ลูกค้า”
ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของทุกธุรกิจ 
รวมถึงสร้างความพึงพอใจและผลกำไรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กร จะต้องปลูกฝัง 
“กลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ”
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ …

CRM (Customer Relationship Management)
: ออกแบบการสร้างสัมพันธ์ลูกค้าให้ดีขึ้น 
ค้นหาความต้องการลูกค้า ให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงสิ่งดีๆ 
ที่เรามอบให้และผูกพันกับเรามากขึ้น

CEM (Customer Experience Management)
: สร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า
ในทุกจุดสัมผัสให้น่าประทับใจ 
นำไปสู่การสร้างสมความรู้สึกดีๆ 
เพื่อต่อยอดธุรกิจสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร “Proactive CRM & CEM” 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
ผ่านกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติจริง 
รวมถึงทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในเชิงลึก
เพื่อนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิด “Customer Engagement” 
ซึ่งถือเป็นความผูกพันและความเชื่อมั่นที่มีต่อสินค้าและแบรนด์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้า
และบริหารประสบการณ์นั้นๆ 
ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
โดยเนื้อหาการอบรม ครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้ ..

1.) ความหมายของ CRM & CEM
: เพื่อบริหารสินค้าและบริการ
ได้เหมาะสมกับลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม

2.) Case Studies จากองค์กรชั้นนำทั่วโลก
: เรียนรู้หลักการนำ CRM & CEM 
เพื่อนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.) ทัศนคติที่ดีในการใช้แนวทาง CRM & CEM 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ 
“พนักงาน & ผู้ขายสินค้า & พันธมิตรทางธุรกิจ” 
: สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
ในทุกๆ จุดสัมผัสของงานขายและบริการ (Touch Point)
เพื่อให้ลูกค้ามีการบอกต่อในเชิงบวก (Word-of-Mouth)

4.) การจัดการข้อมูลของลูกค้า (Customer Database)
: แนวคิด & แนวทางปฏิบัติ 
ในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลของลูกค้า 

5.) การค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (Customer Insight) 
& ค้นหามูลค่าตลอดช่วงอายุการเป็นลูกค้า 
(Customer Lifetime Value)
: ปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 
เพื่อเข้าถึงลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว 

6.) การพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Handling) 
& เทคนิคในการบริการหลังการขาย (After Sale Service)
: การรับมือกับ “ปัญหา ข้อร้องเรียนและข้อชื่นชม” 
ในงานขายและบริการ 
เทคนิคการเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นโอกาส 
เพื่อพัฒนาการขายและบริการให้เป็นเลิศ 

7.) กระบวนการ 7 ขั้นตอน
เพื่อนำ CRM & CEM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร 
: Loyalty Program กลยุทธ์มัดใจลูกค้า 

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับ 
ผู้จัดการฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด
หัวหน้าทีมขายและบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
ที่สนใจเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการลูกค้า
รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ 
เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละประเภท
ปรับประยุกต์ใช้แนวคิด “CRM & CEM” 
เพื่อสร้างความเป็นต่อให้กับธุรกิจ 
ส่งผลให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ทางบวก 
ได้รับสินค้า & บริการที่น่าประทับใจจากองค์กร
อย่างต่อเนื่องในทุกเวลาและทุกโอกาส

NTC เปิดอบรมหลักสูตร Proactive CRM & CEM

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE