Effective Communication & Collaboration

Effective Communication & Collaboration

การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

“การสื่อสาร” ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
แล้ววันนี้คุณมีทักษะการสื่อสารที่ดีพอแล้วหรือยัง?

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหน 
เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นเพียงใด
เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า “การสื่อสาร” 
ทั้งการพูด (Verbal) และไม่ใช่การพูด (Non-Verbal) นั้น
ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด 
ในการดำรงชีวิตประจำวันของเราอยู่ดี 

ถึงแม้ว่าเราจะมีความคิด ไอเดีย ดีแค่ไหนก็ตาม 
แต่หากไม่รู้จักการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีความชำนาญในการส่งสารมากพอ
ก็คงไม่สามารถทำให้ผู้อื่นรับรู้ 
เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ 
อาจส่งผล ถึงขั้นทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิด 
เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังเกิดขึ้นตามมา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทำงาน 
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรผิดพลาด 
จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ
ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร
ให้มีความพร้อมรับมือกับการสื่อสารทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูด น้ำเสียง 
ภาษากาย รวมไปถึงการเขียน ฯลฯ
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการประสานงานในองค์กร 
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

หลักสูตร “Effective Communication & Collaboration”
มุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารและการประสานงาน
ที่มีประสิทธิภาพในองค์กร
ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อให้พนักงานทุกระดับ
มีความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน 
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติงาน 
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.) จริต 6
● พัฒนาความคิดและทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการสื่อสารและประสานงานที่ดี 
รวมถึงการสร้าง Teamwork ให้เกิดขึ้นในองค์กร

2.) การนำเสนอจุดเด่นของตน
● ภาษาพูด & ภาษากาย
เพื่อนำเสนอจุดเด่นของตนเองหรืองานที่ตนรับผิดชอบ

3.) เทคนิคเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการสื่อสาร 
● กลยุทธ์การตอบคำถามให้กับทีมงาน ผู้บริหารและลูกค้า 
เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับอย่างมืออาชีพ 
ด้วยเทคนิค 5W + 2H

4.) เทคนิคการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 
● หลักการคิดบทพูดและ Script ที่มาตรฐาน 
เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านการเขียน 
การพูด การนำเสนอ การรายงาน การใช้โทรศัพท์ 
หรือผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่นิยมใช้ 
อย่างเช่น e-mail, Line, Facebook 

5.) การสื่อสารอย่างทรงพลังด้วย NLP 
● เรียนรู้ถึงข้อมูลที่ส่งผลต่อระบบสมอง
และการรับรู้ของเราด้วย Model VAKOG

6.) เทคนิคการสื่อสารอย่างต่อเนื่องด้วย Model 4R
● การตอบข้อโต้แย้ง, การรับมือกับปัญหา, 
ข้อร้องเรียนและข้อชื่นชมในการทำงาน 
เพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นโอกาส
พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7.) การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ)
● สร้างสรรค์การสื่อสาร
และการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถรับรู้ เข้าใจและจัดการ
กับอารมณ์ & ความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น 
เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไว้ได้ 

นอกเหนือจากการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น 
ในหลักสูตรยังประกอบด้วยกิจกรรม Role Play 
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ รวมถึงนำเทคนิคดีๆ ที่ได้รับ 
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการดำรงชีวิต 

หากองค์กรใด ประกอบไปด้วย
“บุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่มีคุณภาพ” 
จะก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง 
ส่งผลให้องค์กรเติบโต ก้าวหน้า แข็งแกร่ง
และบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร Effective Communication & Collaboration
ราคารวมสอบ 7,125 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE